Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2021
z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2021 z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwany „Programem”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 27 października do 4 listopada 2020 roku poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej
www.pultusk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pultusk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Propozycje zmian do Programu mogły być zgłaszane
przez uprawnionych do udziału w konsultacjach za pomocą formularza konsultacyjnego, który należało:

·         dostarczyć w godzinach pracy urzędu do urny na dokumenty, znajdującej się w przedsionku Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk lub,

·         przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk(liczy się data wpływu do Urzędu) lub,

·         przesłać poczta elektroniczną na adres: dominik.pastewka@pultusk.pl .

W ww. terminie żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł uwag i opinii do projektu Programu.

                                                                                                         

______________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Pułtusk

z 26 października 2020 r.

o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XL/310/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) Burmistrz Miasta Pułtusk ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

1)      Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (zwany dalej „programem”).

2)   Uprawnieni do udziału w konsultacjach

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Pułtusk.

3)      Formy konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie zamieszczenia projektu programu na stronie internetowej www.pultusk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pultusk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu programu należy składać na formularzu konsultacyjnym do  4 listopada 2020 r. w następujących formach:

·         dostarczyć w godzinach pracy urzędu do urny na dokumenty, znajdującej się w przedsionku  Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk lub,

·          przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk (liczy się data wpływu do Urzędu) lub,

·         przesłać pocztą elektroniczną na adres: dominik.pastewka@pultusk.pl .

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: Konsultacje „Programu współpracy na rok 2021”.

4)      Termin

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 27.10 2020 r. do 04.11.2020 r.

 

Do pobrania:

Formularz konsultacyjny Zobacz>>>

Projekt „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Zobacz>>>

                                                                                                                             Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                                                                            /-/ Wojciech Gregorczyk

______________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Pułtusk w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

PRZEDMIOT KONSULTACJI:

Program współpracy Gminy Pułtusk w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwany dalej „programem”.

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA KONSULTACJI:

5 listopada 2019 r.

 

TERMIN ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI:

godz. 14:00 – 13 listopada 2019 r.

 

FORMY KONSULTACJI:

Gmina przedstawia projekt programu umieszczając go na stronie internetowej oraz przesyłając pocztą (lub e-mail) do wszystkich zgłoszonych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

Konsultacje nad programem odbywają się w formie:
1. otwartego spotkania 13 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Informacja o spotkaniu będzie umieszczona na stronie internetowej
www.pultusk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pułtusku;
2. przyjmowania pisemnych uwag i opinii do projektu programu, które mogę być przesłane  drogą elektroniczną na adres:
dominik.pastewka@pultusk.pl oraz składane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku – Biuro Podawcze, parter, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.

Podczas otwartego spotkania odczyta się i omówi najważniejsze zmiany programu.

 

UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH:

Organizacje pozarządowe i podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Pułtusk.

W załączeniu: Projekt programu współpracy Gminy Pułtusk w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Projekt programu współpracy gminy Pułtusk na 2020 r. Zobacz>>

Burmistrz Miasta Pułtusk

/-/ Wojciech Gregorczyk

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Pułtusk

z 10 listopada 2022 r.

o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XL/310/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812,  z 2021 r. poz. 2490) Burmistrz Miasta Pułtusk ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

1)      Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (zwany dalej „programem”).

2)   Uprawnieni do udziału w konsultacjach

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Pułtusk.

3)      Formy konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie zamieszczenia projektu programu na stronie internetowej www.pultusk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pultusk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu programu należy składać na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do  21 listopada 2022 r. w następujących formach:

·         dostarczyć w godzinach pracy urzędu do Biura Podawczego, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk lub,

·          przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk (liczy się data wpływu do Urzędu) lub,

·         przesłać pocztą elektroniczną na adres: dominik.pastewka@pultusk.pl .

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: Konsultacje „Programu współpracy na rok 2023”.

4)      Termin

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 10 listopada 2022 r. do 21 listopada 2022 r.

                                                                                                                                        Zastępca Burmistrza

/-/ Mateusz Miłoszewski