SZP.271.19.2015                                                                                          Pułtusk, 07.09.2015 r.                                                                                                      

 

dot. przetargu nie ograniczonego na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn: Roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca - wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk

  

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 04.09.2015 r. pod numerem 230876-2015

  

Zawiadomienie

 

Gmina Pułtusk informuje, że w pkt II.1.5) ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 4 Siwz wyrażenie „Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, polegających na wykonaniu tożsamych rodzajowo robót budowlanych zastępuje się wyrażeniem „Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, polegających na wykonaniu tożsamych rodzajowo usług

Jednocześnie informuje, że we wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Siwz dodaje się zapis w brzmieniu „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku  – …………………….(wypełnić o ile dotyczy).”

 

                                                                         Z up. Burmistra

                                                                         Róża Krasucka

                                                                         Zastępca Burmistrza

W załączeniu:

1.      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

2.      Ujednolicony wzór formularza ofertowego.