Początek formularza

IRPŚP.042.11.1.2015/15                                                    Pułtusk, dnia 03.06.2015 r.

Pułtusk: Budowa Żłobka Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Rafała Krajewskiego 3 w Pułtusku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6920391, faks 023 6924296.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pultusk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Żłobka Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Rafała Krajewskiego 3 w Pułtusku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa żłobka w Pułtusku. 3.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w: 3.2.1. Programie Funkcjonalno - Użytkowym załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 3.2.2. Istotnych Postanowieniach Umowy załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.3. We wszystkich pozycjach, gdzie w programie funkcjonalno-użytkowym podano przy określeniu wyrobów lub technologii nazwy własne lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania i wyroby równoważne. Za równoważne Zamawiający przyjmuje technologie i wyroby budowlane spełniające wymagania określone dla nich w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót przez autorów projektów. W przypadku zastosowania innych rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić całkowitą kompatybilność zastosowanych przez niego materiałów z urządzeniami i elementami określonymi w dokumentacji projektowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.00.00-2, 71.32.00.00-7, 45.21.41.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 11.1. Zamawiający wymaga wadium w wysokości: 48 000,00 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy) złotych. 11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 11.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 11.3.1. pieniądzu; 11.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 11.3.3. gwarancjach bankowych; 11.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 11.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 PZP z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póz. Zm.). 11.4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie. 11.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: konto nr : , prowadzone przez: Bank 31 1240 5282 1111 0000 4890 2355 z adnotacją: Wadium do przetargu na zaprojektowanie i budowę żłobka w Pułtusku, 11.6. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 11.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 PZP. 11.8. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 PZP..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 8.2.1.1. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 8.2.2.1.1. wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 projekt budynku przeznaczonego do przebywania w nim ludzi oraz co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych budynku przeznaczonego do przebywania w nim ludzi, przy czym łączna wartość 1 projektu oraz wykonanych robót nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 złotych, projekt i robota budowlana nie muszą dotyczyć tego samego obiektu budowlanego,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 8.2.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 8.2.3.1.1. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania. 8.2.3.1.2. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 8.2.4.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca posiada opłaconą polisę (bez wartości), a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 8.2.4.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza 250 000,00 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   obowiązek wskazania w wykazie i złożenia dowodów dotyczących robót, które potwierdzają spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa powyżej.;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy, 2.pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 55
 • 2. gwarancja i rękojmia - 12
 • 3. termin wykonania - 33

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej Umowy w zakresie terminu realizacji lub wynagrodzenia wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac objętych niniejszą umową, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, b. w wyniku zmiany przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron. c. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, d. z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, e. w wypadku wystąpienia robót dodatkowych, f. w wypadku wystąpienia robót zamiennych, g. z powodu działania siły wyższej. 2. Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniających wysokość wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane samowolnie nie będą dodatkowo wynagradzane.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pultusk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

Burmistrz Miasta Pułtusk

Krzysztof Nuszkiewicz

Załączniki

2015.06.01. zalacznik.IPU.projektuj.buduj (123.5kB)    
2015.05.28. zalacznik Oswiadczenia 22 PZP (33kB)    
2015.05.28. zalacznik Oswiadczenia 24 PZP (32.5kB)    
2015.05.28. zalacznik Oswiadczenie 26 ust 2d PZP (34.5kB)    
2015.05.28. zalacznik Wykaz osób (35kB)    
2015.05.28. zalacznik Wykaz Roboty budowlane (34kB)    
2015.06.01. SIWZ (143kB)    
decyzja o ustaleniu lokalizacji celu bublicznego (6MB)    
2015.06.01. zalacznik Formularz oferty (64.5kB)    
PFU (3.6MB)    
mapa (1.8MB)    

Metadane

Źródło informacji:Joanna Kalinowska
Data utworzenia:2015-06-03 15:47:49
Wprowadził do systemu:Joanna Kalinowska
Data wprowadzenia:2015-06-03 15:47:55
Opublikował:Joanna Kalinowska
Data publikacji:2015-06-03 15:54:39
Ostatnia zmiana:2015-06-16 08:51:30
Ilość wyświetleń:2709