Pułtusk, dnia 25.05.2015 r.

IRPŚP.7013.9.1.2015/16                                                                                                                                  

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Widok w Pułtusku.

ZAWIADOMIENIE 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu:

 

1.    W dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ załączony został „projekt zagospodarowania działki- projekt terenów zielonych”, w którym występują nasadzenia na placu rekreacyjnym. Czy wykonanie tych nasadzeń, zgodnie z załączonym projektem, należy do zakresu prac objętych przetargiem?

Odp.1

W skład zamówienia wchodzą jedynie roboty budowlane wymienione w przedmiarze robót tj. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy. Wykonanie nasadzeń nie należy do zakresu prac objętych przetargiem.

 

2.    W zakresie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót znajdują się elementy małej architektury, m.in. huśtawki, karuzele itp. Czy dostawa i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw i siłowni terenowej należy do zakresu prac objętych przetargiem?

 

Odp. 2

Dostawa i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw i siłowni terenowej nie należy do zakresu prac objętych przetargiem.

 

3.    W imieniu Wykonawcy zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu. W związku z powyższym proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką cesję. Jeśli zgoda jest czymś ograniczona to proszę również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności.

 

Odp.3

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu.

Sporządziła: Joanna Kalinowska

 

Z up. Burmistrza

Róża Krasucka

Zastępca Burmistrza