Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Pułtusk na dzień 31 grudnia 2010 r. Zobacz>>>

Sprawozdanie miesięczne Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego z aokres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. Zobacz>>>

Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 r. Zobacz>>>

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. Zobacz>>>

Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 r. Zobacz>>>