ZARZĄDZENIE NR 426/2022

BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK

z dnia 10 maja 2022 r.

 

 

w sprawie wdrożenia regulaminu zgłaszania przypadków  nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pułtusku

 

 

Na podstawie art. 9 Dyrektywy PEiR (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE.L z 2019 r. Nr 305, str.17 oraz z 2020 r. Nr 347, poz. 1)
oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r.  poz. 559 i 583), zarządza się, co następuje

 

§ 1. Wdrażam regulamin zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w Urzędzie Miejskim w Pułtusku (zwanym dalej urzędem)
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

            § 2. 1.Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Pułtusk.

2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jego przepisami.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                            B u r m i s t r z

 

                                                                                                    /-/ Wojciech Gregorczyk