KONTROLE
 
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 5-12-2012 r. Zobacz>>>
 
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Pułtusk za okres
od 1-01- 2011 r. do 31-12-2011 r. przeprowadzonej przez Regionalna Izbę Obrachunkową  w 2012 r. Zobacz>>>
 
Wystapienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej  z dnia 28-01-2013 r. Zobacz>>>
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Pułtusk za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w roku 2008  protokol_rio.pdf   Zobacz>>>
Wystąpienie pokontrolne Zobacz>>>
 
 
Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej Gminy Pułtusk w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego w latach 2007 - 2009 Zobacz>>>
Wystąpienie pokontrolne Zobacz>>>
 
Protokół kontroli Najwyższej Izby Kontroli z dnia 08.02.2010 r.  Zobacz>>>
Wystąpienie pokontrolne Zobacz>>>
 
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Pułtusk za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.:
- część I Zobacz>>>
- część II Zobacz>>>
- część III Zobacz>>>
- część IV Zobacz>>>
Wystąpienie pokontrolne. Zobacz>>>
 
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2016r.:
 
1. Protokół ZUS O. w Płocku Wydz. Kontroli Płatników Składek z kontroli płatnika sładek - Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>
 
2. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z kontroli kompleksowej Zobacz>>>
 
3. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Nr 2 w Pułtusku Zobacz>>>
 
4. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki w zakresierealizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bosika wielofunkcyjnego przy ul. Widok w Pułtusku" Zobacz>>>
 
5. Protokół kontroli przeprowadzonej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Zobacz>>>
 
6. Protokół kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe m. st. Warszawy O. w Pułtusku w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Zobacz>>>
 
7. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych w 2015r. na realizację zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Maluch", edycja 2015, moduł 1 Zobacz>>>
 
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2017r.:
 
1. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej wizyty monitoringowej w PSP Nr 2 z Odziałami Integracyjnymi Zespole Szkół Nr 2 w Pułtusku Zobacz>>>
 
2. Informacja pokontrolna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie trwałości projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk" Zobacz>>>
 
 
3. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego z realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegajacego na wydawaniu, odmowie wydania oraz cofaniu zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, także przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy Zobacz>>>
 
4. Informacja pokontrolna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie trwałości projektu pn. "Dziedzictwo kulturowe i dobra kultury Pułtuska Zobacz>>>
 
5. Protokół z kontroli problemowej realizacji zadań OC w zakresie stanu przygotowań Urzędu Miejskiego w Pułtusku do realizacji zadań OC Zobacz>>>
 
6. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji projektu pn. "Więcej miejsc przedszkolnych, więcej zajęć specjalistycznych - gwarancja lepszej jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku" Zobacz>>>
 
7. Zalecenia pokontrolne Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Ciechanowie po przeprowadzeniu kontroli w zakresie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych Zobacz>>>
 
8. Protokół kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie prawidłowości realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lipniki Stare" Zobacz>>>
 
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2018r.:
 
1. Informacja pokontrolna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie dot. realizacji projektu pn. "Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 z miasta i gminy Pułtusk" Zobacz>>>
 
2. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody w 2017r. w rozdz. 85295 "Pozostała działalność" na realizację zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" moduł II Zobacz>>>
 
3. Protokół kontroli przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pułtusku w zakresie utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego w Urzędzie Miejskim w Pułtusku Zobacz>>>
 
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2019r.:
 
1. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przy realizacji zadania pn. "Remont dachu na budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku Zobacz>>>
 
2. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie trwałości rezultatów projektu pn. "Więcej miejsc przedszkolnych, więcej zajęć specjalistycznych - gwarancja lepszej jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku" Zobacz>>>
 
3. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej wizyty monitoringowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pułtusku dot. prawidłowości wykorzystania środków EFS przy realizacji projektu pn. "Przyszłość należy do nas - rozwój umiejętności uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku" Zobacz>>>
 
4. Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowe m. st. Warszawy O. w Pułtusku w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Miejskim w Pułtusku Zobacz>>>
 
5. Protokół kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe m. st. Warszawy O. w Pułtusku w zakresie stosowania przepisów dekretu - Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 25 września 1946r. w USC w Pułtusku Zobacz>>>
 
6. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentaowania czynności wynikających z art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych, zasadności oraz sposobu dokumentowania użycia środków przymusu bezpośredniego, a także prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych Zobacz>>>
 
7. Protokół Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji projektu pn. "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych" Zobacz>>>
 
8. Protokół kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przestrzegania przepisów ustawy o odpadach Zobacz>>>
 
9. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej wizyty monitoringowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. K. Potockiej w Pułtusku dot. prawidłowości wykorzystania środków EFS przy realizacji projektu pn. "Młodzi ludzie w wielkim świecie innowacji - stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów PSP Nr 1 w Pułtusku" Zobacz>>>
 
10. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej kontroli realizacji projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" Zobacz>>>
 
11. Protokół kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Delegatura w Ciechanowie w zakresie prawidłowości wykonania zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Moszyn poprzez budowę wiaty grillowej wraz z wyposażeniem w stół, ławki, paleniska wraz z grillem ogniskowym oraz zazielenienie terenu" Zobacz>>>
 
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2020r.:
 
1. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej kontroli w trakcie realizacji projektu pn. "Przyszłość należy do nas - rozwój umiejętności uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku" Zobacz>>>
 
2. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień w trakcie realizacji projektu pn. "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych" Zobacz>>>
 
3. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji projektu pn. "Młodzi ludzie w wielkim świecie innowacji - stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów PSP Nr 1 w Pułtusku" Zobacz>>>
 
4. Protokół kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Pułtusk za 2019 rok Zobacz>>>
 
5. Informacja pokontrolna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji projektu pn. "Przyjaciele natury w Pułtusku - edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska" Zobacz>>>
 
6. Protokół kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Ciechanowie w zakresie prawidłowości wykonania zadania pn. "Zagospodarowanie placu przy remizie OSP" Zobacz>>>
 
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2021r.:
 
1. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej kontroli planowej projektu pn. "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych" Zobacz>>>
 
2. Informacja pokontrolna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu pn. "Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 z miasta i gminy Pułtusk". Zobacz>>>
 
3. Informacja pokontrolna dot. kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Pułtusk. Zobacz
 
4. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej kontroli planowej projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim". Zobacz>>>
 
5. Informacja pokontrolna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji projektu pn. "Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku". Zobacz>>>
 
6. Informacja pokontrolna ex-post dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Zagospodarowanie sześciu terenów zieleni o łącznej pow. 5,92 ha w Gminie Pułtusk". Zobacz>>>
 
7. Protokół kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Departament Organizacji Delegatura w Ciechanowie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Pułtusk określonej w umowie Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3249/2021, zawartej dnia 6 lipca 2021r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Pułtusk. Zobacz>>>
Wystąpienie pokontrolne. Zobacz>>>
 
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2022r.:
 
1. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej kontroli planowej projektu pn. "Poprawa dostępności dla zasobów kultury w Gminie Pułtusk". Zobacz>>>
3. Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej kontroli projektu pn. "Nauka kluczem do sukcesu – rozwój kompetencji uczniów PSP Nr 3 w Pułtusku". Zobacz>>>
4. Informacja pokontrolna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie realizacji projektu pn. "Przyjaciele natury w Pułtusku - edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska". Zobacz>>>
5. Arkusz ustaleń kontroli dot. prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na realizację programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" w 2021r. Zobacz>>>