Wymagane dokumenty:

      1.    Wypełniony formularz wniosku.

      2.    W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (określonych w § 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów)

  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierający informacje, o których mowa w art. 66 ustawy, w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych; w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy - kartę informacyjną    przedsięwzięcia w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w wersji elektronicznej.

      3.    W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (określonych w § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów):

  • kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

      4.    Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

      5.    Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

      6.    W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej - zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2, mapę sytuacyjno - wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

      7.    Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Pułtusku.

Termin i sposób załatwienia: Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania wszystkich (ustawowo wymaganych) opinii, uzgodnień z innymi organami; dla przedsięwzięć, dla których jest wymagana bądź stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy również doliczyć   21-dniowy termin postępowania z udziałem społeczeństwa.

Opłaty:

  • 205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • 105 zł - opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby,
  • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko w przypadku gdy jest udzielane).

 

Podstawa prawna:

Art. 71 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie.

Inne informacje:

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 Kpa do 2 m-cy od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji; do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Z uwagi na złożoność procedury i konieczność dokonania opinii i uzgodnień z innymi organami (ustawowo wymaganych), termin wydania decyzji może ulec przedłużeniu. Zgodnie z procedurą: - dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko postanowienie o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydaje się zgodnie z ustawą w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania; postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwych organów, które opinię wydają w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wyrażenie opinii - dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy doliczyć 21-dniowy termin postępowania z udziałem społeczeństwa - dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy doliczyć termin na uzyskanie opinii i uzgodnienia z właściwych organami, które zgodnie z ustawą stanowisko swoje wyrażają w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.