Z REJESTRU STANU CYWILNEGO WYDAJE SIĘ:

- odpisy zupełne aktów stanu cywilnego

- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego

- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,

- zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

- zaświadczenia o stanie cywilnym 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Urząd Stanu Cywilnego w Pułtusku
ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk

 

otwarty dla interesantów:
poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-15.00

 

tel. (023) 306 72 03

e-mail: so-usc@pultusk.pl

 

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ W NASTĘPUJĄCEJ FORMIE:

 

- osobiście w  USC,

- listownie przez operatora pocztowego,

- za pomocą platformy ePUAP
Wniosek składany w formie papierowej należy opatrzyć czytelnym podpisem.

 

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM

 

1) zaświadczenia o stanie cywilnym

- z wnioskiem występuje osoba, której  dotyczy zaświadczenie

 

2)odpisy aktów stanu cywilnego  i zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:

- osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony

- wstępnego (rodzica, dziadka, babci)

- zstępnego (dziecka, wnuka)

- rodzeństwa

- małżonka

- przedstawiciela ustawowego

- opiekuna

- sądu, prokuratora

- organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.


Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.


OPŁATY:

 

wysokość opłaty skarbowej:

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł

- zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł

- pełnomocnictwo – 17 zł

- zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł


Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wolne od opłaty skarbowej jest  złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Opłatę skarbową można dokonać :

- gotówką lub kartą płatniczą w kasie urzędu

- Przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku

BANK PKO BP Pułtusk nr konta 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy (np. odpis skrócony  aktu urodzenia Jana Kowalskiego)

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Pułtusku wydaje się w terminie do 7 dni roboczych,

- odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC – wydaje się w  terminie do 10 dni roboczych,

- zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się niezwłocznie, a w przypadkach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 10 dni roboczych,

- zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje się w terminie do 7 dni roboczych - jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został skierowany do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, lub do 10 dni roboczych  - jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego.

 

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY:

- wniosek

- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania,

- dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy,

- oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

- dowód opłaty skarbowej

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

 

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.