Umowa nr 1/2019 - dostarczanie materiałów biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 2/2019 - bieżące utrzymanie pawilonu poczekalni dla podróżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 4/2019 - serwisowanie i utrzymanie w stanie ciągłej sprawności urządzeń i instalacji. Zobacz>>>

Umowa nr 5/2019 - prowadzenie bieżącej konserwacji i utrzymanie w ruchu urządzeń dźwigowych. Zobacz>>>

Umowa nr 6/2019 - organizacja szkoleń w ramach Forum Skarbników. Zobacz>>>

Umowa nr 7/2019 - wykonywanie czynności biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 8/2019 - wykonywanie zadań służby bhp. Zobacz>>>

Umowa nr 9/2019 - przeprowadzanie badań lekarskich. Zobacz>>>

Umowa nr 10/2019 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 11/2019 - przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 12/2019 - świadczenie obsługi kasowej. Zobacz>>>

Umowa nr 13/2019 - realizacja projektu- Strefa Zieleni. Zobacz>>>

Umowa nr 14/2019 - odbiór przeterminowanych leków. Zobacz>>>

Umowa nr 15/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 16/2019 - druk rubryk z informacjami. Zobacz>>>

Umowa nr 17/2019 - druk rubryk z informacjami. Zobacz>>>

Umowa nr 18/2019 - publikacja banerów informacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 19/2019 - wykupienie powierzchni reklamowej. Zobacz>>>

Umowa nr 20/2019 - umowa kompleksowa- przyłączenie lodowiska. Zobacz>>>

Umowa nr 21/2019 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 22/2019 - organizacja szkoleń dla Skarbników. Zobacz>>>

Umowa nr 23/2019 - wykonanie wycen nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 24/2019 - wykonanie podziałów nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 25/2019 - umowa najmu kontenera. Zobacz>>>

Umowa nr 26/2019 - świadczenie usług pocztowych. Zobacz>>> + aneks

Umowa nr 27/2019 - przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie ich. Zobacz>>>

Umowa nr 28/2019 - wyłapywanie lub odbiór bezdomnych zwierząt wraz z przekazaniem ich do schroniska. Zobacz>>>

Umowa nr 29/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 30/2019 - prowadzenie obsługi rachunkowości MPKZ-P. Zobacz>>>

Umowa nr 31/2019 - malowanie pomieszczeń w budynku UM. Zobacz>>>

Umowa nr 32/2019 - konserwacja urządzeń systemu lokalnej instalacji alarmowej. Zobacz>>>

Umowa nr 33/2019 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 34/2019 - dostawa maskotek bobra Pułtusia. Zobacz>>>

Umowa nr 35/2019 - wycinka  drzew i krzewów oraz podkrzesywanie drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 36/2019 - prowadzenie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 37/2019 - przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 38/2019 - wykonywanie czynności związanych z energią elektryczną. Zobacz>>>

Umowa nr 39/2019 - rejestracja wydarzenia video. Zobacz>>>

Umowa nr 40/2019 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

Umowa nr 41/2019 - użyczenie części nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 42/2019 - dostarczanie wody. Zobacz>>>

Umowa nr 43/2019 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 44/2019 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora. Zobacz>>>

Umowa nr 45/2019 - kontrola stanu technicznego dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 46/2019 - wykonanie mebli biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 47/2019 - wykonanie prac elektroinstalacyjnych w budynku UM. Zobacz>>>

Umowa nr 48/2019 - demontaż i odłączenie elementów oświetlenia świątecznego. Zobacz>>>

Umowa nr 49/2019 - oczyszczanie terenów Gminy. Zobacz>>>

Umowa nr 50/2019 - nieodpłatne użytkowanie 3 pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>  + aneks

Umowa nr 51/2019 - prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Młodzieżowej. Zobacz>>> 

Umowa nr 52/2019 - porozumienie- świadczenie usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego. Zobacz>>>

Umowa nr 53/2019 - pobór energii elektrycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 54/2019 - roboty budowlane "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej" Zobacz>>>

Umowa nr 55/2019 - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego. Zobacz>>>

Umowa nr 56/2019 - wycinka drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 57/2019 - zakup systemu do pomiaru jakości powietrza. Zobacz>>> + aneks

Umowa nr 58/2019 - odbiór padłych sztuk zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 59/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 60/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 61/2019 - wykonywanie usług serwisowych. Zobacz>>>

Umowa nr 62/2019 - prowadzenie serwisu. Zobacz>>>

Umowa nr 63/2019 - świadczenie usług informatycznych polegających na konserwacji programu. Zobacz>>>

Umowa nr 64/2019 - umowa licencji na aktualizację oprogramowania. Zobacz>>>

Umowa nr 65/2019 - utrzymanie portalu internegowego. Zobacz>>>

Umowa nr 66/2019 - administrowanie serwerem wirtualnym. Zobacz>>>

Umowa nr 67/2019 - umowa serwisowa o dostarczeniu oprogramowania i jego serwisowaniu. Zobacz>>>

Umowa nr 68/2019 - udostępnienie stron internetowych. Zobacz>>>

Umowa nr 69/2019 - wykonanie analizy laboratoryjnej popiołów z palenisk domowych. Zobacz>>>

Umowa nr 70/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 71/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 72/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 73/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 74/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 75/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 76/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 77/2019 -  dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 78/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 79/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 80/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 81/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 82/2019 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 83/2019 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 84/2019 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 85/2019 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 86/2019 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 87/2019 - świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach. Zobacz>>>

Umowa nr 88/2019 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 89/2019 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 90/2019 - umieszczenie linii kablowej w gruncie. Zobacz>>>

Umowa nr 91/2019 - Umieszczenie linii kablowej w gruncie. Zobacz>>>

Umowa nr 92/2019 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>> 

Umowa nr 93/2019 - sprzątanie terenów targowisk miejskich. Zobacz>>>

Umowa nr 94/2019 - montaż tablic informacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 95/2019 - publiczna promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 96/2019 - opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu  oraz niezbędnej dokumentacji do wykonania zgłoszenia robót. Zobacz>>>

Umowa nr 97/2019 - świadczenie usługi- wysyłka SMS. Zobacz>>>

Umowa nr 98/2019 - umowa użyczenia części nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 99/2019 - obsługa rozprawy administracyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 100/2019 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 101/2019 - wykonanie opracowania projektu technicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 102/2019 - wykonanie opracowania projektu technicznego z przedmiarem  robót i kosztorysu. Zobacz>>>

Umowa nr 103/2019 - zakup wraz z dostawą nagród dla uczniów. Zobacz>>>

Umowa nr 104/2019 - wykonanie prac remontowych w budynku UM. Zobacz>>>

Umowa nr 105/2019 - usuniecie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. Zobacz>>>

Umowa nr 106/2019 - pełnienei nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 107/2019 - wykonanie koncepcji zjazdu. Zobacz>>>

Umowa nr 108/2019 - wykonanie badań geotechnicznych wraz z opinią. Zobacz>>>

Umowa nr 109/2019 - wykonanie mapy do celów projektowych. Zobacz>>>

Umowa nr 110/2019 - czasowe przetrzymanie i utrzymanie we własnym gospodarstwie zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 111/2019 - prowadzenie zajęć podnoszenia ciężarów i sekcji ogólnorozwojowej. Zobacz>>>

Umowa nr 112/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 113/2019- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zobacz>>>

Umowa nr 114/2019 - umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 115/2019 - umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 116/2019 - przeprowadzenie zajeć sekcji szachowej dla dzieci i młodzieży. Zobacz>>>

Umowa nr 117/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 118/2019 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 119/2019 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla remontu budynku. Zobacz>>>

Umowa nr 120/2019 - zaprojektowanie przyłącza wodociągowego oraz budowę przyłącza. Zobacz>>>

Umowa nr 121/2019 - rozbudowa sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 122/2019 - zabezpieczenie budynku po byłej szkole w miejscowości Moszyn. Zobacz>>>

Umowa nr 123/2019 - przeprowadzanie procedur zamówień publicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 124/2019 - umowa kupna-sprzedaży samochodu służbowego. Zobacz>>>

Umowa nr 125/2019 - wykonanie robót budowlanych- wyrównanie powierzchni jezdnej Rynek. Zobacz>>>

Umowa nr 126/2019 - organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Płocochowie. Zobacz>>>

Umowa nr 127/2019 - zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa konkursu plastycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 128/2019 - realizacja programu pt. "Światowy Dzień Ptaków Wędrownych". Zobacz>>>

Umowa nr 129/2019 - oczyszczanie dróg asfaltowych. Zobacz>>>

Umowa nr 130/2019 - przekazanie do eksploatacji obiektów i urządzeń zbiorowego zapotrzebowania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobacz>>>

Umowa nr 131/2019 - przegląd kładki technologicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 132/2019 - przegląd obiektów mostowych. Zobacz>>>

Umowa nr 133/2019 - zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych budynku po byłej jednostce wojskowej. Zobacz>>>

Umowa nr 134/2019 - demontaż pozostałości pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku. Zobacz>>>

Umowa nr 135/2019 - wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 136/2019 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 137/2019 - utrzymanie czystości i porządku terenów Gminy. Zobacz>>>

Umowa nr 138/2019 - wykonanie monitoringu nieczynnej kwatery składowiska odpadów w Płocochowie. Zobacz>>>

Umowa nr 139/2019 - opracowanie narzędzia informatycznego do ewidencjonowania faktur. Zobacz>>>

Umowa nr 140/2019 - wykonanie mebli biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 141/2019 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Zobacz>>>

Umowa nr 142/2019 - pełnienie funkcji Nadzoru Archeologicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 143/2019 - roboty budowlane. Zobacz>>>

Umowa nr 144/2019 - remont i modernizacja boiska sportowego, dostawa maszyny oraz wyposażenia hali sportowej. Zobacz>>>

Umowa nr 145/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 146/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie linii kablowej. Zobacz>>>

Umowa nr 147/2019 - przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 149/2019 - zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa konkursu plastycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 150/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 151/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 152/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 153/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 154/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 155/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 156/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 157/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 158/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 159/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 160/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 161/2019 - wymiana mat podłogowych. Zobacz>>>

Umowa nr 162/2019 - zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa konkursu plastycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 163/2019 - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej. Zobacz>>> + aneks

Umowa nr 164/2019 - zaprojektowanie oraz budowa sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 165/2019 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej odcinka sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 167/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 168/2019 - wykonanie prac w budynku UM. Zobacz>>>

Umowa nr 169/2019 - zakup wraz z dostawa pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 170/2019 - wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii technicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 171/2019 - opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu oraz niezbędnej dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 172/2019 - opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu oraz niezbędnej dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 173/2019 - udostępnienie niecki sportowej. Zobacz>>>

Umowa nr 174/2019 - świadczenie usługi e zakresie przewozu uczniów. Zobacz>>>

Umowa nr 175/2019 - modernizacja chodnika przy ul. Kombatantów. Zobacz>>>

Umowa nr 176/2019 - wykonanie kontrraportu. Zobacz>>>

Umowa nr 177/2019 - wytyczenie pasa drogowego. Zobacz>>>

Umowa nr 178/2019 - wykonanie robót drogowych w ul. Jacka Soplicy. Zobacz>>>

Umowa nr 179/2019 - wykonanie prac porządkowych na terenie parku Solna. Zobacz>>>

Umowa nr 180/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 181/2019 - zgoda na umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 182/2019 - wyrównanie powierzchni jezdnej Rynku wraz z wykonaniem przebudowy kanalizacji deszczowej. Zobacz>>>

Umowa nr 183/2019 - wykonanie przeglądów placów zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 184/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 185/2019 - prowadzenie zajęć merytorycznych z dziećmi i młodzieżą. Zobacz>>>

Umowa nr 186/2019 - prowadzenie zajęć merytorycznych z dziećmi i młodzieżą. Zobacz>>>

Umowa nr 187/2019 - prowadzenie zajęć merytorycznych z dziećmi i młodzieżą. Zobacz>>>

Umowa nr 188/2019 - prowadzenie zajęć merytorycznych z dziećmi i młodzieżą. Zobacz>>>

Umowa nr 189/2019 - przygotowanie pokazu ekonomicznego spalania węgla i drewna. Zobacz>>>

Umowa nr 190/2019 - montaż i demontaż elementów oświetlenia ozdobnego. Zobacz>>>

Umowa nr 191/2019 - montaż słupków wygradzających. Zobacz>>

Umowa nr 192/2019 - wykonanie przełączenia przyłączy wodociągowych do sieci. Zobacz>>>

Umowa nr 193/2019 - usługa Animatora podczas Pikniku Ekologicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 194/2019 - przygotowanie ogniska oraz grilla. Zobacz>>>

Umowa nr 195/2019 - umowa współpracy. Zobacz>>> + aneks

Umowa nr 196/2019 - wykonanie koncertu muzyczno-słownego. Zobacz>>>

Umowa nr 197/2019 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 198/2019 - opracowanie i wydrukowanie publikacji. Zobacz>>>

Umowa nr 199/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 200/2019 - publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas Koncertu. Zobacz>>>

Umowa nr 201/2019 - opracowanie i wykonanie koncertu muzycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 202/2019 - obsługa konferencyjna. Zobacz>>>

Umowa nr 203/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 204/2019 - wykonanie dokumentacji budowy. Zobacz>>>

Umowa nr 205/2019 - opracowanie i wykonanie koncertu. Zobacz>>>

Umowa nr 206/2019 - opracowanie i wykonanie koncertu muzycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 207/2019 - wykonanie remontu drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 208/2019 - bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych. Zobacz>>>

Umowa nr 209/2019 - przygotowanie zabezpieczenia terenu parku. Zobacz>>>

Umowa nr 210/2019 - umowa kredytowa. Zobacz>>>

Umowa nr 212/2019 - przygotowanie relacji filmowej z pikniku ekologicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 213/2019 - modernizacja instalacji elektrycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 214/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie linii. Zobacz>>>

Umowa nr 215/2019 - zgoda na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 216/2019 - przekazanie pojazdó w użytkowanie. Zobacz>>>

Umowa nr 217/2019 - sprzątanie targowiska. Zobacz>>>

Umowa nr 218/2019 - odnowienie ławek przy fontannie. Zobacz>>>

Umowa nr 219/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 220/2019 - wcielenie się w postać maskotki. Zobacz>>>

Umowa nr 221/2019 - wypożyczenie nagłośnienia. Zobacz>>>

Umowa nr 222/2019 - wcielenie sie w postać maskotki. Zobacz>>>

Umowa nr 223/2019 - opracowanie i wykonanie koncertu muzycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 224/2019 - oczyszczanie terenów Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 225/2019 - obsługa fontanny. Zobacz>>>

Umowa nr 226/2019 - ewidencjonowanie faktur. Zobacz>>>

Umowa nr 227/2019 - pełnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie sondaży archeologicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 228/2019 - dostawa i montaż ławek. Zobacz>>>

Umowa nr 229/2019 - dostawa i montaż ławki. Zobacz>>>

Umowa nr 231/2019 - świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 232/2019 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 233/2019 - usunięcie drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 234/2019 - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 235/2019 - świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 236/2019 - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 237/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 238/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 239/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 240/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 241/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 242/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 243/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 244/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 245/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 246/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 247/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 248/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 249/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 250/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 251/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 252/2019 - plakatowanie obwieszczeń wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 253/2019 - sporządzenie i aktualizacja spisu osób upoważnionych do udziału w wyborach. Zobacz>>>

Umowa nr 254/2019 - prace związanie z wyborami. Zobacz>>>

Umowa nr 255/2019 - wykonanie montażu mechanizmu zegarowego wraz ze wskazówkami. Zobacz>>>

Umowa nr 256/2019 - wykonanie projektu organizacji ruchu. Zobacz>>>

Umowa nr 257/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 258/2019 - wykonanie nawierzchni chodnika. Zobacz>>>

Umowa nr 259/2019 - prowadzenie szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 260/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 261/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 262/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie stacji transformatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 263/2019 - wykonanie mebli biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 264/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 265/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 266/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 267/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 268/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 269/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 270/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 271/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 272/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 273/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 274/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 275/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 276/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 277/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 278/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 279/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 280/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 281/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 282/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 283/2019 - użyczenie częsci nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 284/2019 - wykonanie z ceramiki patery i magnesów. Zobacz>>>

Umowa nr 285/2019 - wykonanie strony internetowej. Zobacz>>>

Umowa nr 286/2019 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 287/2019 - publiczna promocja Gminy Pultusk. Zobacz>>>

Umowa nr 288/2019 - przygotowanie spotkania okolicznościowego. Zobacz>>>

Umowa nr 289/2019 - zabezpieczenie budynku po byłej jednostce. Zobacz>>>

Umowa nr 290/2019 - dostawa i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej. Zobacz>>>

Umowa nr 291/2019 - dostawa i montaż słupków ozdobnych. Zobacz>>>

Umowa nr 292/2019 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 293/2019 - montaż oraz odnowienie ławek. Zobacz>>>

Umowa nr 294/2019 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 295/2019 - udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń. Zobacz>>>

Umowa nr 296/2019 - przygotowanie rzutu lokali użytkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 297/2019 - utrzymanie czystości na ulicach miasta. Zobacz>>>

Umowa nr 298/2019 - sporządzenie pełnomocnictw do głosowania. Zobacz>>>

Umowa nr 299/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 300/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>> + aneks

Umowa nr 301/2019 - wykonanie odnowy oznakowania poziomego. Zobacz>>>

Umowa nr 302/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 303/2019 - korzystanie z części nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 304/2019 - tłumaczenie rozmów. Zobacz>>>

Umowa nr 305/2019 - usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. Zobacz>>>

Umowa nr 306/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 307/2019 - zakup mieszanki oraz wyrównianie terenu. Zobacz>>>

Umowa nr 308/2019 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 309/2019 - użyczenie części nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 310/2019 - umowa dzierżawy częsci działki. Zobacz>>>

Umowa nr 311/2019 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 312/2019 - publiczna promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 313/2019 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Nowy Rynek. Zobacz>>>

Umowa nr 314/2019 - wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii dendrologicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 315/2019 - prace porządkowe i naprawcze na placu zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 316/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 317/2019 - określenie wysokości odszkodowania. Zobacz>>>

Umowa nr 318/2019 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 319/2019 - wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 320/2019 - wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 321/2019 - wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 322/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego- spis wyborców. Zobacz>>>

Umowa nr 323/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego- spis wyborców. Zobacz>>>

Umowa nr 324/2019 - pełnienie dyżuru w Urzedzie Miejskim. Zobacz>>>

Umowa nr 325/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 326/2019 - pomoc w szkoleniu składów OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 327/2019 - sporządzenie ewidencji księgowej. Zobacz>>>

Umowa nr 328/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 329/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 330/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 331/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 332/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 333/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 334/2019 - opracowanie ekspertyzy stanu technicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 335/2019 - wykonanie chodnika na ul. Nowy Rynek wraz z przestawieniem wiat przystankowych. Zobacz>>>

Umowa nr 336/2019 - pełneinie funkcji Inspektora Nadzoru. Zobacz>>>

Umowa nr 337/2019 - naprawa urządzeń naplacu zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 338/2019 - opracowanie koncepcji technologiczno-budowlanej. Zobacz>>>

Umowa nr 339/2019 - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 340/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 341/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie linii kablowo-napowietrznej. Zobacz>>>

Umowa nr 342/2019 - modernizacja i remont podjazdu dla niepełnosprawnych. Zobacz>>>

Umowa nr 343/2019 - wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowe sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 344/2019 - naprawa i montaż daszku słupa ogłoszeniowego. Zobacz>>>

Umowa nr 345/2019 - dot. korzystania z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej budynku. Zobacz>>>

Umowa nr 346/2019 - dostawa i montaż automatycznej miejskiej toalety. Zobacz>>>

Umowa nr 347/2019 - zorganizowanie, przeprowadzenie i obsluga olimpiady. Zobacz>>>

Umowa nr 348/2019 - zorganizowanie, przeprowadzenie i obsluga olimpiady. Zobacz>>>

Umowa nr 349/2019 - demontaż, odbiór, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Zobacz>>>

Umowa nr 350/2019 - wykonanie list płac. Zobacz>>>

Umowa nr 351/2019 - pogłebienie rowu. Zobacz>>>

Umowa nr 352/2019 - wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 353/2019 - dostarczenie, zainstalowanie i obsługa nagłośnienia. Zobacz>>>

Umowa nr 354/2019 - utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni. Zobacz>>> Aneks

Umowa nr 356/2019 - obsługa muzyczna spotkania okolicznosciowego. Zobacz>>>

Umowa nr 357/2019 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 358/2019 - prace remontowe drogi gminnej we wsi Olszak. Zobacz>>>

Umowa nr 359/2019 - wykonanie remontu drogi gminnej we wsi Olszak- wyrównanie nawiezionego kruszywa. Zobacz>>>

Umowa nr 360/2019 - użyczenie pomieszczenia. Zobacz>>> Aneks nr 1

Umowa nr 361/2019 - promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 362/2019 - utrzymanie czystości na ulicach miasta. Zobacz>>>

Umowa nr 363/2019 - przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych niezbędnych załączników. Zobacz>>>

Umowa nr 364/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 365/2019 - przebudowa drogi gminnej Lipniki-Płocochowo. Zobacz>>>

Umowa nr 366/2019 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 367/2019 - remont pomieszczeń w budynku socjalnym przy ul. Plac Teatralny. Zobacz>>>

Umowa nr 368/2019 - wykonanie zarysu projektu. Zobacz>>>

Umowa nr 369/2019 - wykonanie prac związanych z kanalizacją deszczową. Zobacz>>>

Umowa nr 371/2019 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej. Zobacz>>>

Umowa nr 372/2019 - umowa kompleksowa- przyłączenie energii. Zobacz>>>

Umowa nr 373/2019 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 374/2019 - wykonanie tablicy majątkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 375/2019 - remont drogi gminnej we wsi Pawłówek. Zobacz>>>

Umowa nr 376/2019 - wyrażenie zgody na usuniecie drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 377/2019 - przebudowa budynku przedszkola miejskiego nr 5 w Pułtusku. Zobacz>>>

Umowa nr 378/2019 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz koordynatora. Zobacz>>>

Umowa nr 379/2019 - usuniecie gałęzi z drzew oraz usunięcie drzewa. Zobacz>>>

Umowa nr 380/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 381/2019 - umowa anulowana

Umwoa nr 382/2019 - wykonywanie czynności biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 383/2019 - utworzenie ścieszki edukacyjnej przy ZS nr 2. Zobacz>>>

Umowa nr 385/2019 - pogłębienie rowu. Zobacz>>>

Umowa nr 386/2019 - sprzątanie terenów targowisk miejskich. Zobacz>>>

Umowa nr 387/2019 - utrzymanie czystości osiedlowych placów zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 388/2019 - prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Młodzieżowej. Zobacz>>>

Umowa nr 389/2019 - przekazanie w nieodpłatne użytkowanie 3 elektrycznych pojazdów. Zobacz>>>

Umowa nr 390/2019 - umowa licencyjna. Zobacz>>>

Umowa nr 391/2019 - udział w pracach komisji egzaminacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 392/2019 - udział w pracach komisji egzaminacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 393/2019 - określenie wysokosci odszkodowania. Zobacz>>>

Umowa nr 394/2019 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 396/2019 - wykonywanie dokumentacji kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 397/2019 - poziome i pionowe oznakowanie dwóch miejsc parkingowych. Zobacz>>>

Umowa nr 399/2019 - oczyszczanie terenów Gminy. Zobacz>>>

Umowa nr 400/2019 - przekazanie dotacji. Zobacz>>>

Umowa nr 401/2019 - przekazanie dotacji. Zobacz>>>

Umowa nr 402/2019 - przekazanie dotacji. Zobacz>>>

Umowa nr 403/2019 - wykonanie prac remontowych na zewnątrz budynku UM. Zobacz>>>

Umowa nr 404/2019 - opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi we wsi Ponikiew. Zobacz>>>

Umowa nr 405/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 406/2019 - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 407/2019 - użyczenie straganu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 408/2019 - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 409/2019 - odpłatne przekzanie obiektów i urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobacz>>>

Umowa nr 410/2019 - odpłatne przekzanie obiektów i urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobacz>>>

Umowa nr 411/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 412/2019 - usługa Animatora podczas EkoPikniku. Zobacz>>>

Umowa nr 413/2019 - wykonania robót profilowania poboczy drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 414/2019 - wyrażenie zgody na usunięcie drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 415/2019 - wykonanie badań geotechnicznych wraz z opinią wpływu. Zobacz>>>

Umowa nr 416/2019 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 417/2019 - remont odcinka drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 418/2019 - objazd dróg-kontrola stanu technicznego dróg i obiektów mostowych. Zobacz>>>

Umowa nr 419/2019 - wytyczenie punktów granicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 420/2019 - wytyczenie punktów granicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 421/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie gazociągu. Zobacz>>>

Umowa nr 422/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 423/2019 - modernizacja małej świetlicy. Zobacz>>>

Umowa nr 424/2019 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 425/2019 - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Zobacz>>>

Umowa nr 426/2019 - modernizacja ul. Traugutta. Zobacz>>>

Umowa nr 427/2019 - występ zespołu instrumentalnego i grypy wokalnej. Zobacz>>>

Umowa nr 428/2019 - wystep zespołu wokalno-instrumentalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 429/2019 - koncert gitarowy. Zobacz>>>

Umowa nr 430/2019 -wykonanie oznakowania pionowego. Zobacz>>>

Umowa nr 431/2019 - opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 432/2019 - oprawa uroczystości patriotycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 433/2019 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 434/2019 - przebudowa drogi gminnej. Zobacz>>>

Umowa nr 435/2019 - ułożenie kostki brukowej - świetlica Głodowo. Zobacz>>>

Umowa nr 436/2019 - uporządkowanie grobów wojennych i miejsc pamięci na cmentarzu. Zobacz>>>

Umowa nr 437/2019 - utrzymanie czystości na placu zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 438/2019 - dostawa nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zobacz>>>

Umowa nr 439/2019 - przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zobacz>>>

Umowa nr 440/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznej linii kablowej. Zobacz>>>

Umowa nr 441/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 442/2019 - zgoda na umieszczenie przyłącza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 443/2019 - przygotowanie grilla. Zobacz>>>

Umowa nr 444/2019 - wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego podczas EkoPikniku. Zobacz>>>

Umowa nr 445/2019 - budowa boiska w parku osiedlowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zobacz>>>

Umowa nr 447/2019 - wytyczenie punktów granicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 448/2019 - opracowanie dokumentów aplikacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 449/2019 - umowa dzierżawy działki. Zobacz>>>

Umowa nr 450/2019 - świadczenie usług doradztwa podatkowego. Zobacz>>>

Umowa nr 451/2019 - użyczenie części działki. Zobacz>>>

Umowa nr 452/2019 - obsługa uroczystości. Zobacz>>>

Umowa nr 453/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 455/2019 - opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów zielonych. Zobacz>>>

Umowa nr 456/2019 - budowa altany drewnianej. Zobacz>>>

Umowa nr 457/2019 - budowa altany drewnianej. Zobacz>>>

Umowa nr 458/2019 - transport oraz wykonanie nawierzchni chodnika. Zobacz>>>

Umowa nr 459/2019 - wykonanie robót - usunięcie samosiejek porastających mur, zabezpieczenie wszystkich otworów okiennych. Zobacz>>>

Umowa nr 460/2019 - pełneinie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 461/2019 - budowa oświetlenia ulicznego w Kacicach. Zobacz>>>

Umowa nr 462/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 463/2019 - zamówienie posólki drogowej. Zobacz>>>

Umowa nr 464/2019 - wyrażenie zgody na usunięcie drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 465/2019 - użyczenie straganu handlowego. Zobacz>>>

Umowa nr 466/2019 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 467/2019 - wykonanie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody. Zobacz>>>

Umowa nr 468/2019 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 469/2019 - utrzymanie czystości na ulicach miasta. Zobacz>>>

Umowa nr 470/2019 - ustawienie koszy ulicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 471/2019 - remont drogi gminnej w msc. Szygówek. Zobacz>>>

Umowa nr 472/2019 - wykonanie naprawy schodów na ul. Daszyńskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 473/2019 - adaptacja pomieszczeń żłobka. Zobacz>>>

Umowa nr 474/2019 - przebudowa drogi gminnej w msc. Trzciniec. Zobacz>>>

Umowa nr 475/2019 - naprawa instalacji solarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 476/2019 - opracowanie dokumentacji technicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 477/2019 - malowanie miejsc handlowych oraz linii oddzielającej stanowiska handlowe. Zobacz>>>

Umowa nr 487/2019 - montaż ławek. Zobacz>>>

Umowa nr 488/2019 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 489/2019 - użyczenie części nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 490/2019 - przeprowadzenie zajęć sekcji szachowej dla dzieci i młodzieży. Zobacz>>>

Umowa nr 491/2019 - dot. promocji Gminy Pułtusk na zawodach. Zobacz>>>

Umowa nr 492/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 493/2019 - tłumaczenie rozmów. Zobacz>>>

Umowa nr 494/2019 - tłumaczenie rozmów. Zobacz>>>

Umowa nr 495/2019 - przebudowa-wymianę instalacji linii kablowej. Zobacz>>>

Umowa nr 496/2019 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 497/2019 - budowa sieci wodociągowej - ul. Graniczna. Zobacz>>>

Umowa nr 498/2019 - opróżnienie mebli z lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 499/2019 - zakup i montaz przepustu drogowego w miejscowosci Płocochowo. Zobacz>>>

Umowa nr 500/2019 - przekazanie środków finansowych. Zobacz>>>

Umowa nr 501/2019 - zorganizowanie pokazów podnoszenia ciężarów. Zobacz>>>

Umowa nr 502/2019 - wyznaczenie 6 punktów granicznych - Przemiarowo. Zobacz>>>

Umowa nr 503/2019 - wyznaczenie 6 punktów granicznych - Lipniki Stare. Zobacz>>>

Umowa nr 505/2019 - tłumaczenie rozmów. Zobacz>>>

Umowa nr 506/2019 - ustalenie wysokości odszkodowania. Zobacz>>> 

Umowa nr 507/2019 - użyczenie części nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 508/2019 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 509/2019 - renowacja schodów przy budynku ul. Mickiewicza 24. Zobacz>>>

Umowa nr 510/2019 - odpłatne przekzanie obiektów i urządzeń zbiorowego zaopaatrzenia w wodę. Zobacz>>>

Umowa nr 511/2019 - przekazanie do eksploatacji kładki technologicznej . Zobacz>>>

Umowa nr 512/2019 - wykonanie projektu, druku oraz dostawa folderów. Zobacz>>>

Umowa nr 513/2019 - rekultywacja terenu przy stawie i remizie wiejskiej w Trzcińcu. Zobacz>>>

Umowa nr 514/2019 - wykonanie usługi animacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 515/2019 - wykonanie usługi animacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 516/2019 - oczyszczanie terenów Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 517/2019 - oczyszczanie terenów pod impreze plenerową. Zobacz>>>

Umowa nr 519/2019 - publiczna promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 520/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 521/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 522/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 523/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 524/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 525/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 526/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 527/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 528/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 529/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 530/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 531/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 532/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 533/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 534/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 535/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 536/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 537/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 538/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 539/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 540/2019 - przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 541/2019 - wcielenie się w postać maskotki reklamowej. Zobacz>>>

Umowa nr 542/2019 - wcielenie się w postać maskotki reklamowej. Zobacz>>>

Umowa nr 543/2019 - budowa boiska szkolnego z fukncją lodowiska. Zobacz>>>

Umowa nr 544/2019 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 545/2019 - wykonanie koncertu wokalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 546/2019 - przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla uczniów. Zobacz>>>

Umowa nr 547/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 548/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 549/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 550/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 551/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 552/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 553/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 554/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 555/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 556/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 557/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 558/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 559/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 560/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 561/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 562/2019 - sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców. Zobacz>>>

Umowa nr 563/2019 - plakatowanie obwieszczeń wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 564/2019 - ogrodzenie budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 72. Zobacz>>>

Umowa nr 565/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 566/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 567/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 568/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 569/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 570/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 571/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 572/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 573/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 574/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 575/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 576/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 577/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 578/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 579/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 580/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 581/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 582/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 583/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 584/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 585/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 586/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 587/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 588/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 589/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 590/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 591/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 592/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 593/2019 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 594/2019 - demontaż, odbiór, zabespieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Zobacz>>>

Umowa nr 595/2019 - przekazanie darowizny. Zobacz>>>

Umowa nr 596/2019 - przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń monitoringu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 597/2019 - dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 598/2019 - dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 599/2019 - dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 600/2019 - dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 601/2019 - dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 602/2019 - dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 603/2019 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 604/2019 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 605/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 606/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 607/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 608/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 609/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 610/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 611/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 612/2019 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 613/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 614/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 615/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 616/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 617/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 618/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 619/2019 - wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 620/2019 - uzupełnienie oznakowania drogowego. Zobacz>>>

Umowa nr 621/2019 - wykonanie badań geotrchnicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 622/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 623/2019 - wycięcie zakrzaczeń oraz oczyszczenie terenu. Zobacz>>>

Umowa nr 624/2019 - instalacja monitoringu. Zobacz>>>

Umowa nr 625/2019 - dostawa wiat przystankowych wraz z montażem. Zobacz>>>

Umowa nr 626/2019 - budowa orrodzenia na nieruchomości położonej przy ul. Nadwodnej. Zobacz>>>

Umowa nr 627/2019 - wykonanie nasadzeń roślinnych. Zobacz>>>

Umowa nr 628/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 629/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 630/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 631/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 632/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 633/2019 - przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zobacz>>>

Umowa nr 634/2019 - objazd dróg- kontrola stanu technicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 635/2019 - budowa pomostu nad stawem w miejscowości Lipniki Nowe. Zobacz>>>

Umowa nr 636/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 637/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 638/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 639/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 640/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 641/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 642/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 643/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umwoa nr 644/2019 - obsługa informatyczna wyborów. Zobacz>>>

Umowa nr 645/2019 - remont świetlicy we wsi Lipniki Stare. Zobacz>>>

Umowa nr 646/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa n 647/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 648/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 649/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umwoa nr 650/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 651/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 652/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 653/2019 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 654/2019 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 655/2019 - wykonanie analiz oraz przygotowanie niezbędnych danych. Zobacz>>>

Umowa nr 656/2019 - udzielenie licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów. Zobacz>>>

Umowa nr 657/2019 - przekazanie elektrycznych pojazdów. Zobacz>>>

Umowa nr 658/2019 - sprzątanie targowisk miejskich. Zobacz>>>

Umowa nr 659/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie sieci gazowej. Zobacz>>>

Umowa nr 660/2019 - zorganizowanie i przeprowadzenie interaktywnych spektakli ekologicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 661/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 662/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 663/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 664/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 665/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 666/2019 - prowadzenie PSZOK. Zobacz>>>

Umowa nr 667/2019 - usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. Zobacz>>>

Umowa nr 668/2019 - świadczenie usługi telekomunikacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 669/2019 - sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania. Zobacz>>>

Umowa nr 670/2019 - dofinansowanie studiów podnoszących kwalifikacje. Zobacz>>>

Umowa nr 671/2019 - dostawa wiat przystankowych wraz z gablotą. Zobacz>>>

Umowa nr 672/2019 - opracowanie koncepcji technologiczno-budowlanej. Zobacz>>>

Umowa nr 673/2019 - umowa sprzedazy. Zobacz>>>

Umowa nr 674/2019 - umowa sprzedazy. Zobacz>>>

Umowa nr 675/2019 - obsługa serwisowa sieci szerokopasmowej. Zobacz>>>

Umowa nr 676/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 677/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 678/2019 - publiczna promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 679/2019 - publiczna promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 680/2019 - oczyszczanie terenów Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 681/2019 - wykonanie zadaszenia budynku socjalno-magazynowego. Zobacz>>>

Umowa nr 682/2019 - przyłaczenie do sieci energetycznej we wsi Jeżewo. Zobacz>>>

Umowa nr 683/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza wodociągowego. Zobacz>>>

Umowa nr 684/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłacza wodociągowego. Zobacz>>>

Umowa nr 685/2019 - odpłatne przekazanie do eksploatacji sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 687/2019 - montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Trzciniec. Zobacz>>>

Umowa nr 688/2019 - wykonanie rzutów lokali użytkowych wraz z pomieszczeniami. Zobacz>>>

Umowa nr 689/2019 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów. Zobacz>>>

Umowa nr 690/2019 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów. Zobacz>>>

Umowa nr 691/2019 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów. Zobacz>>>

Umowa nr 692/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 693/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 694/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 695/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 696/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 697/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 698/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 699/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 700/2019 - sporządzenie umów zlecenie. Zobacz>>>

Umowa nr 701/2019 - sporządzenie ewidencji księgowej. Zobacz>>>

Umowa nr 702/2019 - sporządzenie dokumentacji płacowej. Zobacz>>>

Umowa nr 703/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 704/2019 - dostawa i wymiana drzwi do szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 705/2019 - przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 706/2019 - przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 707/2019 - odnowienie barierek przy schodach na ul. Widok. Zobacz>>>

Umowa nr 708/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 709/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 710/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 711/2019 - prowadzenie szaletu miejskiego przyz ul. Młodzieżowej. Zobacz>>>

Umowa nr 712/2019 - utworzenie ścieszki edukacyjnej przy PSPnr 3. Zobacz>>>>

Umowa nr 713/2019 - uruchomienie lodowiska wraz z dostawą agregatu. Zobacz>>>

Umowa nr 714/2019 - wykonanie i instalacja serwisu. Zobacz>>>

Umowa nr 715/2019 - dostawa wiaty przystankowej wraz z gablotą informacyjną oraz tablicą frontową. Zobacz>>>

Umowa nr 716/2019 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 717/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 718/2019 - termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zobacz>>>

Umowa nr 719/2019 - dostawa, montaż, demontaż elementów ruchomych lodowiska. Zobacz>>>

Umowa nr 720/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 721/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 722/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 723/2019 - jednorazowe mechaniczne oczyszczanie ulic. Zobacz>>>

Umowa nr 724/2019 - zaciągnięcie kredytu. Zobacz>>>

Umowa nr 725/2019 - sporządzenie mapy do celów projektowych. Zobacz>>>

Umowa nr 726/2019 - utrzymanie i miesieczna obsługa montażu i demontażu fotopułapek. Zobacz>>>

Umowa nr 727/2019 - montaż komory chłodniczej wraz z osprzętem chłodniczym i automatyką. Zobacz>>>

Umowa nr 728/2019 - przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 729/2019 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 730/2019 - wykonanie usług remontowych. Zobacz>>>

Umowa nr 731/2019 - uprzątnięcie terenu. Zobacz>>>

Umowa nr 732/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 733/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 734/2019 - bezpłatne użyczenie nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 735/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 736/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 737/2019 - wyrażenie zody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 738/2019 - objaz dróg - kontrola stanu technicznego dróg i obiektów mostowych. Zobacz>>>

Umowa nr 739/2019 - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 740/2019 - zamówienie pospółki drogowej. Zobacz>>>

Umowa nr 741/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 742/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 743/2019 - remont ciągu ulic "Starego Miasta". Zobacz>>>

Umowa nr 744/2019 - bezpłatne użyczenie nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 745/2019 - bezpłatne użyczenie nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 746/2019 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Przemiarowie. Zobacz>>>

Umowa nr 747/2019 - dostarczenie fabrycznie nowego ciągnika komunalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 749/2019 - umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 750/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 751/2019 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 752/2019 - wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii technicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 753/2019 - wytyczenie granic działki. Zobacz>>>

Umowa nr 754/2019 - zealizacja zadania publicznego- przyznanie dotacji. Zobacz>>>

Umowa nr 755/2019 - Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zobacz>>>

Umowa nr 756/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 757/2019 - wykonanie naprawy nawierzchni chodnika. Zobacz>>>

Umowa nr 758/2019 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 759/2019 - umieszczenie sieci gazowej. Zobacz>>>

Umowa nr 760/2019 - przeprowadzenie czynności technicznych związanych z ustaleniem przebiegu granic. Zobacz>>>

Umowa nr 761/2019 - wykonanie robót budowlanych "Adaptacja budynku żłobka". Zobacz>>>

Umowa nr 762/2019 - utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki odtworzeniowej. Zobacz>>>

Umowa nr 763/2019 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 764/2019 - umowa użyczenia ciągnika. Zobacz>>>

Umowa nr 765/2019 - wykonanie odcinka sieci wodociągowej we wsi Grabówiec. Zobacz>>>

Umowa nr 766/2019 - wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą i zapewnieniem poczęstunku. Zobacz>>>

Umowa nr 767/2019 - uzupełnienie zagospodarowania terenu. Zobacz>>>

Umowa nr 768/2019 - wycinka drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 769/2019 - wykonanie programu interaktywnego. Zobacz>>>

Umowa nr 770/2019 - przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 771/2019 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 772/2019 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 773/2019 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 774/2019 - wykonywanie prac w ramach projektu "Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku". Zobacz>>>

Umowa nr 775/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 776/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłacza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 777/2019 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 778/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 779/2019 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 780/2019 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odlowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 781/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 782/2019 - wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej pod wiatami przystankowymi. Zobacz>>>

Umowa nr 783/2019 - promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 784/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 785/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 786/2019 - objazd dróg- kontrola stanu technicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 787/2019 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 788/2019 - dzierżawa sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 789/2019 - przekazanie do eksploatacji sieci wodociągowej w ul. Śniegockiego. Zobacz>>>

Umowa nr 790/2019 - przekazanie do eksploatacji sieci wodociągowej ul. Graniczna. Zobacz>>>

Umowa nr 791/2019 - sprzedaz ciepła i świadczenie usługi ciepła. Zobacz>>>

Umowa nr 792/2019 - umowa użyczenia. Zobacz>>> 

Umowa nr 793/2019 - wykonanie robót budowlanych - remont ciągu ulic "Starego Miasta" oraz mostu. Zobacz>>>

Umowa nr 794/2019 - wykonanie ekspertyzy. Zobacz>>>

Umowa nr 795/2019 - dostawa pojemników do segregacji. Zobacz>>>

Umowa nr 796/2019 - montaż iluminacji świątecznych. Zobacz>>>

Umowa nr 797/2019 - wcielenie sie w postać Bobra. Zobacz>>>

Umowa nr 798/2019 - wcielenie się w postac Bobra. Zobacz>>>

Umowa nr 799/2019 - sprzedaż energii elektrycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 800/2019 - rozbudowa oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 801/2019 - rozbudowa oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 802/2019 - wykonanie pokazu sztucznych ogni. Zobacz>>>

Umowa nr 803/2019 - oczyszczanie terenów Gminy. Zobacz>>>

Umowa nr 804/2019 - usunięcie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 805/2019 - usunięcie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 806/2019 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 807/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłacza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 809/2019 - przewiezienie pojemników na odpady komunalne. Zobacz>>>

Umowa nr 810/2019 - świadczenie usług pocztowych. Zobacz>>>

Umowa nr 811/2019 - świadczenie obsługi kasowej. Zobacz>>>

Umowa nr 812/2019 - konserwacja oświtlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 813/2019 - świadczenie usługw zakresie wykonywania transportu zbiorowego. Zobacz>>>