1. Umowa ORN.2151.1.2018 - dostawa materiałów biurowych. Zobacz>>>

2. Umowa ORN. 2151.2.2018 - realizacja usług pocztowych. Zobacz>>>

3. Umowa ORN.2151.3.2018 - świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej. Zobacz>>>

4. Umowa ORN.2151.4.2018 - przeprowadzanie badań lekarskich. Zobacz>>>

5. Umowa ORN.2151.5.2018 - wykonanie zadań służby BHP. Zobacz>>>

6. Umowa ORN.2151.6.2018 - wykonanie wycen nieruchomości. Zobacz>>>

7. Umowa ORN.2151.7.2018 - wykonanie podziałów nieruchomości. Zobacz>>>

8. Umowa ORN.2151.8.2018 - publikacja rubryki z informacjami. Zobacz>>>

9. Umowa ORN.2151.9.2018 - publikacja rubryki z informacjami. Zobacz>>>

10. Umowa ORN.2151.10.2018 - konserwacja oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

11. Umowa ORN.2151.11.2018 - organizacja szkoleń w ramach forum sekretarzy. Zobacz>>>

12. Umowa ORN.2151.12.2018 - wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii technicznej. Zobacz>>>

13. Umowa ORN.2151.13.2018 - serwisowanie i utrzymanie w stanie ciągłej sprawności urządzeń i instalacji. Zobacz>>>

14. Umowa ORN.2151.14.2018 - Konserwacja i utrzymanie w ruchu urządzeń dźwigowych. Zobacz>>>

15. Umowa ORN.2151.15.2018 - umowa anulowana

16. Umowa ORN.2151.16.2018 - bieżące utrzymanie poczekalni budynku dworca. Zobacz>>>

17. Umowa ORN.2151.17.2018 - monitowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji. Zobacz>>>

18. Umowa ORN.2151.18.2018 - świadczenie usługi kasowej. Zobacz>>>

19. Umowa ORN.2151.19.2018 - konserwacja urządzeń systemu lokalnej instalacji alarmowej. Zobacz>>>

20. Umowa ORN.2151.20.2018 - umowa dzierżawy gruntów. Zobacz>>>

21. Umowa ORN.2151.21.2018 - umowa dzierżawy gruntów. Zobacz>>>

22. Umowa ORN.2151.22.2018 - umowa dzierżawy gruntów. Zobacz>>>

23. Umowa ORN.2151.23.2018 - wykonanie materiałów wideo relacjonujących. Zobacz>>>

24. Umowa ORN.2151.24.2018 - rejestracja wydarzeń związanych z działalnością Samorządu Gminy. Zobacz>>>

25. Umowa ORN.2151.25.2018 - wykonanie kompleksowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobacz>>>

26. Umowa ORN.2151.26.2018 - pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy unijnych i budżetu krajowego. Zobacz>>>

27. Umowa ORN.2151.27.2018 - odbiór i dalsze zagospodarowania niebezpiecznych odpadów. Zobacz>>>

28. Umowa ORN.2151.28.2018 - wysyłka wiadomości sms. Zobacz>>>

29. Umowa ORN.2151.29.2018 - umowa użyczenia działki. Zobacz>>>

30. Umowa ORN.2151.30.2018 - umowa o zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

31. Umowa ORN.2151.31.2018 - umieszczenie przyłącza gazowego w gruncie. Zobacz>>>

32. Umowa ORN.2151.32.2018 - umowa o zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

33. Umowa ORN.2151.33.2018 - umowa anulowana

34. Umowa ORN.2151.34.2018 - umowa anulowana

35. Umowa ORN.2151.35.2018 - dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych. Zobacz>>>

37. Umowa ORN.2151.37.2018 - sprzątanie targowiska. Zobacz>>>

38. Umowa ORN.2151.38.2018 - prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Młodzieżowej. Zobacz>>>

39. Umowa ORN.2151.39.2018 - postawienie konstrukcji stelażowej z płyt gipsowych, malowanie, montaż drzwi. Zobacz>>>

40. Umowa ORN.2151.40.2018 - sporządzenie dokumentacji prawno-geodezyjnej- droga Lipniki Stare. Zobacz>>>

41. Umowa ORN.2151.41.2018 - umowa anulowana

42. Umowa ORN.2151.42.2018 - administrowanie serwerem wirtualnym. Zobacz>>>

43. Umowa ORN.2151.43.2018 - udostępnienie stron internetowych programu informatycznego. Zobacz>>>

44. Umowa ORN.2151.44.2018 - bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych. Zobacz>>>

45. Umowa ORN.2151.45.2018 - świadczenie pomocy prawnej. Zobacz>>>

46. Umowa ORN.2151.46.2018 - świadczenie usług prawnych. Zobacz>>>

47. Umowa ORN.2151.47.2018 - prowadzenie serwisu. Zobacz>>>

48. Umowa ORN.2151.48.2018 - wykonanie koncertu muzycznego. Zobacz>>>

49. Umowa ORN.2151.49.2018 - wymiana mat podłogowych. Zobacz>>>

50. Umowa ORN.2151.50.2018 - wykonanie usług informatycznych- konserwacja systemu. Zobacz>>>

51. Umowa ORN.2151.51.2018 - umowa anulowana

52. Umowa ORN.2151.52.2018 - dostarczenie i montaż oświetlenia przy boisku. Zobacz>>>

53. Umowa ORN.2151.53.2018 - zorganizowanie pokazu odtwarzanego z nośnika obrazu i dźwięku. Zobacz>>>

54. Umowa ORN.2151.54.2018 - wykonanie robót konserwatorskich. Zobacz>>>

55. Umowa ORN.2151.55.2018 - ręczne wykonanie przedmiotów ceramicznych. Zobacz>>>

56. Umowa ORN.2151.56.2018 - czasowe przetrzymanie i utrzymanie zwierząt gospodarskich. Zobacz>>>

57. Umowa ORN.2151.57.2018 - odbiór padłych zwierząt. Zobacz>>>

58. Umowa ORN.2151.58.2018 - wykonanie aktualizacji oraz wydzielenia z dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zobacz>>>

59. Umowa ORN.2151.59.2018 - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zobacz>>>

60. Umowa ORN.2151.60.2018 - oczyszczanie terenów gminy. Zobacz>>>

61. Umowa ORN.2151.61.2018 - wykonanie robót budowlanych przebudowy i remontu części budynku na lokale mieszkalne. Zobacz>>>

62. Umowa ORN.2151.62.2018 - umowa anulowana

63. Umowa ORN.2151.63.2018 - umieszczenie przyłącza kablowego. Zobacz>>>

64. Umowa ORN.2151.64.2018 - dzierżawa kładki technologicznej. Zobacz>>>

65. Umowa ORN.2151.65.2018 - organizacja szkoleń. Zobacz>>>

66. Umowa ORN.2151.66.2018 - dzierżawa gruntu. Zobacz>>>

67. Umowa ORN.2151.67.2018 - umowa użyczenia lokalu. Zobacz>>>

68. Umowa ORN.2151.68.2018 - umowa użyczenia dwóch pomieszczeń. Zobacz>>>

69. Umowa ORN.2151.69.2018 - organizacja szkoleń w ramach forum sekretarzy. Zobacz>>>

70. Umowa ORN.2151.70.2018 - współpraca z Zespołem Jednostki Realizującej Projekt Strefy zieleni i rekreacji. Zobacz>>>

72. Umowa ORN.2151.72.2018 - wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór wraz z przekazaniem do schroniska. Zobacz>>>

73. Umowa ORN.2151.73.2018 - przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt. Zobacz>>>

74. Umowa ORN.2151.74.2018 - świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach. Zobacz>>>

75. Umowa ORN.2151.75.2018 - dostawa aktualizacji programu antywirusowego. Zobacz>>>

76. Umowa ORN.2151.76.2018 - udzielenie dostępu do publikacji on-line w internecie. Zobacz>>>

77. Umowa ORN.2151.77.2018 - wykonywanie czynności administracyjnych. Zobacz>>>

78. Umowa ORN.2151.78.2018 - wykonanie monitoringu nieczynnej kwatery składowiska odpadów. Zobacz>>>

79. Umowa ORN.2151.79.2018 - dokonywanie stałych przewozów pasażerskich. Zobacz>>>

80. Umowa ORN.2151.80.2018 - wykonanie kompletnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobacz>>>

81. Umowa ORN.2151.81.2018 - udostępnienie energii elektrycznej. Zobacz>>>

82. Umowa ORN.2151.82.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

83. Umowa ORN.2151.83.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

84. Umowa ORN.2151.84.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

85. Umowa ORN.2151.85.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

86. Umowa ORN.2151.86.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

87. Umowa ORN.2151.87.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

88. Umowa ORN.2151.88.2018 - przeprowadzanie zajęć sekcji podnoszenia ciężarów i sekcji ogólnorozwojowej. Zobacz>>>

89. Umowa ORN.2151.89.2018 - przeprowadzanie zajęć sekcji szachowej. Zobacz>>>

90. Umowa ORN.2151.90.2018 - publiczna promocja Gminy Pułtusk w trakcie meczów. Zobacz>>>

91. Umowa ORN.2151.91.2018 - pozimowe oczyszczanie dróg asfaltowych. Zobacz>>>

93. Umowa ORN.2151.93.2018 - dostawa, wytworzenie i montaż 20 sztuk straganów. Zobacz>>>

94. Umowa ORN.2151.94.2018 - przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej. Zobacz>>>

95. Umowa ORN.2151.95.2018 - usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania. Zobacz>>>

96. Umowa ORN.2151.96.2018 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robót budowlanych. Zobacz>>>

97. Umowa ORN.2151.97.2018 - publiczna promocja Gminy podczas rozgrywek. Zobacz>>>

98. Umowa ORN.2151.98.2018 - wykonanie robót w budynku poczekalni dworca. Zobacz>>>

99. Umowa ORN.2151.99.2018 - zakup mieszanki do stabilizacji drogi gminnej oraz wyrównanie terenu. Zobacz>>>

101. Umowa ORN.2151.101.2018 - wygrodzenie pasa drogi gminnej poprzez ustalenie znaków drogowych, płotków oraz demontaż. Zobacz>>>

102. Umowa ORN.2151.102.2018 - wykonanie aktualizacji weryfikacji oraz wydzielenia części robót z kosztorysu. Zobacz>>>

103. Umowa ORN.2151.103.2018 - publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy. Zobacz>>>

104. Umowa ORN.2151.104.2018 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

105. Umowa ORN.2151.105.2018 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

106. Umowa ORN.2151.106.2018 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

107. Umowa ORN.2151.107.2018 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

108. Umowa ORN.2151.108.2018 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

109. Umowa ORN.2151.109.2018 - umowa najmu 2 pomieszczeń. Zobacz>>>

110. Umowa ORN.2151.110.2018 - ochrona przyrody i popularyzacji walorów przyrodniczych. Zobacz>>>

111. Umowa ORN.2151.111.2018 - montaż i demontaż elementów oświetlenia ozdobnego. Zobacz>>>

112. Umowa ORN.2151.112.2018 - obsadzenie donic na terenie miasta. Zobacz>>>

113. Umowa ORN.2151.113.2018 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Zobacz>>>

115. Umowa ORN.2151.115.2018 - promocja miasta na fotogramie. Zobacz>>>

116. Umowa ORN.2151.116.2018 - wykonanie koncepcji zagospodarowania odpadów segregowanych. Zobacz>>>

118. Umowa ORN.2151.118.2018 - udzielenie licencji na aktualizację oprogramowania. Zobacz>>>

119. Umowa ORN.2151.119.2018 - utrzymanie portalu BIP. Zobacz>>>

121. Umowa ORN.2151.121.2018 - wykonanie kompleksowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobacz>>>

122. Umowa ORN.2151.122.2018 - publiczna promocja Gminy Pułtusk na zawodach sportowych. Zobacz>>>

124. Umowa ORN.2151.124.2018 - sprzedaż złomu stalowego i żelowa stanowiązego odpady. Zobacz>>>

125. Umowa ORN.2151.125.2018 - przekazanie 3 pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>

126. Umowa ORN.2151.126.2018 - wykonanie budowy sieci wodociągowej. Zobacz>>>

127. Umowa ORN.2151.127.2018 - usunięcie drzew oraz uprzątnięcie terenu. Zobacz>>>

128. Umowa ORN.2151.128.2018 - obsługa informatyczna zawodów. Zobacz>>>

129. Umowa ORN.2151.129.2018 - obsługa informatyczna zawodów. Zobacz>>>

130. Umowa ORN.2151.130.2018 - utrzymanie czystości na ulicach. Zobacz>>>

131. Umowa ORN.2151.131.2018 - wykonanie odnowy oznakowania poziomego. Zobacz>>>

133. Umowa ORN.2151.133.2018 - umowa anulowana

134. Umowa ORN.2151.134.2018 - wykonanie dokumentacji kosztorysowej i przedmiaru wszystkich branż. Zobacz>>>

135. Umowa ORN.2151.135.2018 - wykonanie usług serwisowych. Zobacz>>>

136. Umowa ORN.2151.136.2018 - zajęcie gruntu w celu budowy przyłącza. Zobacz>>>

138. Umowa ORN.2151.138.2018 - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej. Zobacz>>>

139. Umowa ORN.2151.139.2018 - pielęgnacja zieleni. Zobacz>>>

141. Umowa ORN.2151.141.2018 - wykonanie prac dot. poprawy przejezdności ul. Kubusia Puchatka. Zobacz>>>

142. Umowa ORN.2151.142.2018 - bieżące utrzymanie dróg - II kwartał. Zobacz>>>

143.Umowa ORN.2151.143.2018 - wycinka zakrzaczeń i przywrócenie do stanu przejezdności drogi. Zobacz>>>

144.Umowa ORN.2151.144.2018 - zakup publikacji na cele promocyjne. Zobacz>>>

145. Umowa ORN.2151.145.2018 - umowa dzierżawy działki. Zobacz>>>

146. Umowa ORN.2151.146.2018 - utrzymanie zieleni na terenie miasta. Zobacz>>>

149. Umowa ORN.2151.149.2018 - dostawa tonerów. Zobacz>>>

150. Umowa ORN.2151.150.2018 - monitoring TV sieci kanalizacyjnej. Zobacz>>>

151. Umowa ORN.2151.151.2018 - utrzymanie czystości i porządku terenów Gminy. Zobacz>>>

152. Umowa ORN.2151.152.2018 - usunięcie drzew, zakrzaczeń, uprzątnięcie terenu. Zobacz>>>

153. Umowa ORN.2151.153.2018 - opracowanie dokumentu Studium Wykonalności. Zobacz>>>

154. Umowa ORN.2151.154.2018 - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zobacz>>>

155. Umowa ORN.2151.155.2018 - zakup papierowych toreb na cele promocyjne Gminy. Zobacz>>>

156. Umowa ORN.2151.156.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

157. Umowa ORN.2151.157.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

158. Umowa ORN.2151.158.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

159. Umowa ORN.2151.159.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

160. Umowa ORN.2151.160.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

161. Umowa ORN.2151.161.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

162. Umowa ORN.2151.162.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

163. Umowa ORN.2151.163.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

164. Umowa ORN.2151.164.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

165. Umowa ORN.2151.165.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

166. Umowa ORN.2151.166.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

167. Umowa ORN.2151.167.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

168. Umowa ORN.2151.168.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

169. Umowa ORN.2151.169.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

170. Umowa ORN.2151.170.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

171. Umowa ORN.2151.171.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

172. Umowa ORN.2151.172.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

173. Umowa ORN.2151.173.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

174. Umowa ORN.2151.174.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

175. Umowa ORN.2151.175.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

176. Umowa ORN.2151.176.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

177. Umowa ORN.2151.177.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

178. Umowa ORN.2151.178.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

179. Umowa ORN.2151.179.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

180. Umowa ORN.2151.180.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

181. Umowa ORN.2151.181.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

182. Umowa ORN.2151.182.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

183. Umowa ORN.2151.183.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

184. Umowa ORN.2151.184.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

185. Umowa ORN.2151.185.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

186. Umowa ORN.2151.186.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

187. Umowa ORN.2151.187.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

188. Umowa ORN.2151.188.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

189. Umowa ORN.2151.189.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

190. Umowa ORN.2151.190.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

191. Umowa ORN.2151.191.2018 - obsługa imprezy artystycznej w zakresie techniki scenicznej. Zobacz>>>

192. Umowa ORN.2151.192.2018 - tłumaczenie rozmów. Zobacz>>>

193. Umowa ORN.2151.193.2018 - określenie wysokości odszkodowania za działkę. Zobacz>>>

194. Umowa ORN.2151.194.2018 - określenie wysokości odszkodowania za działkę. Zobacz>>>

195. Umowa ORN.2151.195.2018 - wykupienie stałej powierzchni reklamowej. Zobacz>>>

196. Umowa ORN.2151.196.2018 - wykorzystanie opracowania Planu miasta Pułtusk. Zobacz>>>

198. Umowa ORN.2151.198.2018 - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót. Zobacz>>>

200. Umowa ORN.2151.200.2018 - opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz wprowadzanie poprawek do wniosku i dokumentacji aplikacyjnej. Zobacz>>>

201. Umowa ORN.2151.201.2018 - jednorazowe sprzątnięcie mogił wojennych, koszenie traw. Zobacz>>>

202. Umowa ORN.2151.202.2018 - publikacja banerów informacyjnych. Zobacz>>>

203. Umowa ORN.2151.203.2018 - prace malarskie oraz remont posadzek pomieszczeń czytelni. Zobacz>>>

204. Umowa ORN.2151.204.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

205. Umowa ORN.2151.205.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

206. Umowa ORN.2151.206.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

207. Umowa ORN.2151.207.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

208. Umowa ORN.2151.208.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

209. Umowa ORN.2151.209.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

210. Umowa ORN.2151.210.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

211. Umowa ORN.2151.211.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

212. Umowa ORN.2151.212.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

213. Umowa ORN.2151.213.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

214. Umowa ORN.2151.214.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

215. Umowa ORN.2151.215.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

216. Umowa ORN.2151.216.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

217. Umowa ORN.2151.217.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

218. Umowa ORN.2151.218.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

219. Umowa ORN.2151.219.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

220. Umowa ORN.2151.220.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

221. Umowa ORN.2151.221.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

222. Umowa ORN.2151.222.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

223. Umowa ORN.2151.223.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

224. Umowa ORN.2151.224.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

225. Umowa ORN.2151.225.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

226. Umowa ORN.2151.226.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

227. Umowa ORN.2151.227.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

228. Umowa ORN.2151.228.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

229. Umowa ORN.2151.229.2018 - aktualizacja oraz druk publikacji na cele promocji. Zobacz>>>

230. Umowa ORN.2151.230.2018 - dostawa i montaż beconów kompatybilnych z aplikacją miejską. Zobacz>>>

231. Umowa ORN.2151.231.2018 - dostarczenie, zainstalowanie i obsługa nagłośnienia. Zobacz>>>

232. Umowa ORN.2151.232.2018 - wykonanie mebli biurowych. Zobacz>>>

233. Umowa ORN.2151.233.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

234. Umowa ORN.2151.234.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

235. Umowa ORN.2151.235.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

236. Umowa ORN.2151.236.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

237. Umowa ORN.2151.237.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

238. Umowa ORN.2151.238.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

239. Umowa ORN.2151.239.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

240. Umowa ORN.2151.240.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

241. Umowa ORN.2151.241.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

242. Umowa ORN.2151.242.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

243. Umowa ORN.2151.243.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

244. Umowa ORN.2151.244.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

245. Umowa ORN.2151.245.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

246. Umowa ORN.2151.246.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

247. Umowa ORN.2151.247.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

248. Umowa ORN.2151.248.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

249. Umowa ORN.2151.249.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

250. Umowa ORN.2151.250.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

251. Umowa ORN.2151.251.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

252. Umowa ORN.2151.252.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

253. Umowa ORN.2151.253.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

254. Umowa ORN.2151.254.2018 - przygotowanie terenu parku "Solna". Zobacz>>>

255. Umowa ORN.2151.255.2018 - organizacja przejazdów na kucyku podczas imprezy. Zobacz>>>

256. Umowa ORN.2151.256.2018 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

257. Umowa ORN.2151.257.2018 - wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych. Zobacz>>>

258. Umowa ORN.2151.258.2018 - publiczna promocja Gminy w trakcie meczów. Zobacz>>>

259. Umowa ORN.2151.259.2018 - dostarczenie i odbiór pojemników na odpady, dostarczenie i odbiór płotków antytłumowych. Zobacz>>>

260. Umowa ORN.2151.260.2018 - wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej. Zobacz>>>

261. Umowa ORN.2151.261.2018 - wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego poczekalni Dworca PKS. Zobacz>>>

262. Umowa ORN.2151.262.2018 - dostarczenie i odbiór pojemników na odpady. Zobacz>>>

263. Umowa ORN.2151.263.2018 - naprawa odcinka kanalizacji deszczowej. Zobacz>>>

264. Umowa ORN.2151.264.2018 - naprawa drogi gminnej. Zobacz>>>

265. Umowa ORN.2151.265.2018 - wykonanie wraz z montażem barierki zewnętrznej. Zobacz>>>

266. Umowa ORN.2151.266.2018 - publiczna promocja Gminy przez zawodników podczas zawodów. Zobacz>>>

267. Umowa ORN.2151.267.2018 - wytyczenie miejsc handlowych. Zobacz>>>

268. Umowa ORN.2151.268.2018 - wykonanie, dostawa i montaż osmiu tablic pamiątkowych. Zobacz>>>

269. Umowa ORN.2151.269.2018 - wykonanie audytu energetycznego. Zobacz>>>

270. Umowa ORN.2151.270.2018 - sporządzenie map do celów projektowych. Zobacz>>>

271. Umowa ORN.2151.271.2018 - przeprowadzenie zajęć merytorycznych jako instruktor. Zobacz>>>

272. Umowa ORN.2151.272.2018 - przeprowadzenie zajęć merytorycznych jako Kapelmistrz. Zobacz>>>

273. Umowa ORN.2151.273.2018 - przeprowadzenie zajęć merytorycznych jako instruktor. Zobacz>>>

274. Umowa ORN.2151.274.2018 - wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej. Zobacz>>>

275. Umowa ORN.2151.275.2018 - usunięcie drzewa i uprzątnięcie terenu. Zobacz>>>

276. Umowa ORN.2151.276.2018 - wykonanie prac polegających na malowaniu miejsc handlowych. Zobacz>>>

277. Umowa ORN.2151.277.2018 - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy ulicy Ogrodowej. Zobacz>>>

278. Umowa ORN.2151.278.2018 - opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Chmielewo oraz Miejscowości Olszak. Zobacz>>>

279. Umowa ORN.2151.279.2018 - utwardzenie drogi. Zobacz>>>

280. Umowa ORN.2151.280.2018 - umowa anulowana

281. Umowa ORN.2151.281.2018 - zajęcie gruntu. Zobacz>>>

282. Umowa ORN.2151.282.2018 - umieszczenie linii kablowej w gruncie. Zobacz>>>

284. Umowa ORN.2151.284.2018 - wykonanie dokumentacji projekrowej kanalizacji deszczowej. Zobacz>>>

285. Umowa ORN.2151.285.2018 - dostarczenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zobacz>>>

286. Umowa ORN.2151.286.2018 - zajęcie gruntu. Zobacz>>>

287. Umowa ORN.2151.287.2018 - umieszczenie sieci gazowej przyłącza. Zobacz>>>

288. Umowa ORN.2151.288.2018 - umowa użyczenia nieruchomości. Zobacz>>>

289. Umowa ORN.2151.289.2018 - dostarczenie i zamontowanie systemu monitoringu zabytków. Zobacz>>>

290. Umowa ORN.2151.290.2018 - określenie zasad korzystania z aplikacji. Zobacz>>>

291. Umowa ORN.2151.291.2018 - użyczenie części nieruchomości. Zobacz>>>

292. Umowa ORN.2151.292.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

293. Umowa ORN.2151.293.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

294. Umowa ORN.2151.294.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

295. Umowa ORN.2151.295.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

296. Umowa ORN.2151.296.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

297. Umowa ORN.2151.297.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

298. Umowa ORN.2151.298.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

299. Umowa ORN.2151.299.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

301. Umowa ORN.2151.301.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

302. Umowa ORN.2151.302.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

303. Umowa ORN.2151.303.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

304. Umowa ORN.2151.304.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

305. Umowa ORN.2151.305.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

306. Umowa ORN.2151.306.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

307. Umowa ORN.2151.307.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

308. Umowa ORN.2151.308.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

309. Umowa ORN.2151.309.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

310. Umowa ORN.2151.310.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

311. Umowa ORN.2151.311.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

312. Umowa ORN.2151.312.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

313. Umowa ORN.2151.313.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

314. Umowa ORN.2151.314.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

315. Umowa ORN.2151.315.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

316. Umowa ORN.2151.316.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

317. Umowa ORN.2151.317.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

318. Umowa ORN.2151.318.2018 - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót. Zobacz>>>

319. Umowa ORN.2151.319.2018 - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku wieży Ratuszowej. Zobacz>>>

320. Umowa ORN.2151.320.2018 - opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa mostów w ciągu ul. Świętojańskiej, ul Benedyktyńskiej nad kanałkiem A." Zobacz>>>

321. Umowa ORN.2151.321.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

322. Umowa ORN.2151.322.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

323. Umowa ORN.2151.323.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

324. Umowa ORN.2151.324.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

325. Umowa ORN.2151.325.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

326. Umowa ORN.2151.326.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

327. Umowa ORN.2151.327.2018 - zajęcie gruntu. Zobacz>>>

328. Umowa ORN.2151.328.2018 - umieszczenie przyłącza kablowego w gruncie. Zobacz>>>

329. Umowa ORN.2151.329.2018 - umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza kablowego w gruncie. Zobacz>>>

330. Umowa ORN.2151.330.2018 - modernizacja nawierzchni ul. Czereśniowej. Zobacz>>>

331. Umowa ORN.2151.331.2018 - tłumaczenie z języka francuskiego na język polski. Zobacz>>>

333. Umowa ORN.2151.333.2018 - zajęcie gruntu. Zobacz>>>

334. Umowa ORN.2151.334.2018 - umieszczenie sieci gazowej. Zobacz>>>

335. Umowa ORN.2151.335.2018 - bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych. Zobacz>>>

336. Umowa ORN.2151.336.2018 - wykonanie hydrantu przeciwpożarowego. Zobacz>>>

337. Umowa ORN.2151.337.2018 - umowa użytkowania. Zobacz>>>

338. Umowa ORN.2151.338.2018 - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Plac Teatralny, ul. Świętojańskiej, ul. Benedyktyńskiej. Zobacz>>>

339. Umowa ORN.2151.339.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

340. Umowa ORN.2151.340.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

341. Umowa ORN.2151.341.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

342. Umowa ORN.2151.342.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

343. Umowa ORN.2151.343.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

344. Umowa ORN.2151.344.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

345. Umowa ORN.2151.345.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

346. Umowa ORN.2151.346.2018 - przebudowa drogi gminnej Białowieża-Olszak. Zobacz>>>

347. Umowa ORN.2151.347.2018 - umieszczenie sieci gazowej. Zobacz>>>

348. Umowa ORN.2151.348.2018 -  zajęcie gruntu. Zobacz>>>

353. Umowa ORN.2151.353.2018 - udział w Komisjach Egzaminacyjnych. Zobacz>>>

354. Umowa ORN.2151.354.2018 - udział w Komisjach Egzaminacyjnych. Zobacz>>>

355. Umowa ORN.2151.355.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

356. Umowa ORN.2151.356.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

357. Umowa ORN.2151.357.2018 - pełnienie nadzoru archeologicznego robót budowlanych. Zobacz>>>

358. Umowa ORN.2151.358.2018 - pracowanie dokumentacji przetargowej. Zobacz>>>

359. Umowa ORN.2151.359.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

360. Umowa ORN.2151.360.2018 - wykonanie robót budowlanych budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Zobacz>>>

361. Umowa ORN.2151.361.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

363. Umowa ORN.2151.363.2018 - wykonanie mebli biurowych. Zobacz>>>

364. Umowa ORN.2151.364.2018 - dostęp do sieci internet. Zobacz>>>

365. Umowa ORN.2151.365.2018 - sporządzenie map do celów projektowych. Zobacz>>>

366. Umowa ORN.2151.366.2018 - opracowanie dokumentacji technicznej- przebudowa ulicy Tarnowskiego. Zobacz>>>

367. Umowa ORN.2151.367.2018 - wykonanie przeróbek w straganach. Zobacz>>>

368. Umowa ORN.2151.368.2018 - przygotowanie projektu graficznego katalogu. Zobacz>>>

369. Umowa ORN.2151.369.2018 - wykonanie dokumentacji projektowej montażu opraw solarnych. Zobacz>>>

370. Umowa ORN.2151.370.2018 - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

371. Umowa ORN.2151.371.2018 - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

372. Umowa ORN.2151.372.2018 - usunięcie drzewa i uprzątnięcie terenu. Zobacz>>>

373. Umowa ORN.2151.373.2018 - malowanie elewacji budynku głównego oraz łącznika skrzydeł w Zespole Szkół nr 2. Zobacz>>>

374. Umowa ORN.2151.374.2018 - remont hali sportowej wraz z zapleczem. Zobacz>>>

375. Umowa ORN.2151.375.2018 - usunięcie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

376. Umowa ORN.2151.376.2018 - dostarczenie elementów małej architektury. Zobacz>>>

377. Umowa ORN.2151.377.2018 - dostarczenie elementów małej architektury. Zobacz>>>

379. Umowa ORN.2151.379.2018 -  podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

380. Umowa ORN.2151.380.2018 - podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

381. Umowa ORN.2151.381.2018 - remont nawierzchni grogi Gromin-Lipniki Stare. Zobacz>>>

382. Umowa ORN.2151.382.2018 - promocja Gminy. Zobacz>>>

383. Umowa ORN.2151.383.2018 - umowa użyczenia nieruchomości. Zobacz>>>

384. Umowa ORN.2151.384.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

386. Umowa ORN.2151.386.2018 - remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipa. Zobacz>>>

387. Umowa ORN.2151.387.2018 - wykonanie ekspertyzy. Zobacz>>>

388. Umowa ORN.2151.388.2018 - usunięcie drzew i uprzątnięcie terenu. Zobacz>>>

389. Umowa ORN.2151.389.2018 - modernizacja placu targowego przy ul. Traugutta. Zobacz>>>

390. Umowa ORN.2151.390.2018 - publiczna promocja Gminy Pułtusk na terenie Domu Polonii. Zobacz>>>

391. Umowa ORN.2151.391.2018 - wykonanie prac odcinka drogi w miejscowości Kacice. Zobacz>>>

392. Umowa ORN.2151.392.2018 - montaż bariery drogowej na przepuście drogowym. Zobacz>>>

393. Umowa ORN.2151.393.2018 - remont dachu na strażnicy w Białowieży. Zobacz>>>

394. Umowa ORN.2151.394.2018 - użyczenie działki. Zobacz>>>

395. Umowa ORN.2151.395.2018 - dowóz dzieci do szkół. Zobacz>>>

396. Umowa ORN.2151.396.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

398. Umowa ORN.2151.398.2018 - dostarczenie elementów małej architektury. Zobacz>>>

399. Umowa ORN.2151.399.2018 - opracowanie dokumentacji. Zobacz>>> + Aneks

400. Umowa ORN.2151.400.2018 - zaprojektowanie i wykonanie plakatów informacyjnych. Zobacz>>>

401. Umowa ORN.2151.401.2018 - przekazanie 3 pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>

402. Umowa ORN.2151.402.2018 - wykonanie aktualizacji i weryfikacji dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

403. Umowa ORN.2151.403.2018 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

404. Umowa ORN.2151.404.2018 - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej. Zobacz>>>

405. Umowa ORN.2151.405.2018 - wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych. Zobacz>>>

406. Umowa ORN.2151.406.2018 - sporządzenie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

407. Umowa ORN.2151.407.2018 - wykonanie aktualizacji projektowej. Zobacz>>>

408. Umowa ORN.2151.408.2018 - budowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zobacz>>>

409. Umowa ORN.2151.409.2018 - umieszczenie przyłącza wodociągowego. Zobacz>>>

410. Umowa ORN.2151.410.2018 - zajęcie gruntu. Zobacz>>>

411. Umowa ORN.2151.411.2018 - porozumienie- przekazanie dofinansowania. Zobacz>>>

412. Umowa ORN.2151.412.2018 - przygotowanie i wygłoszenie referatu. Zobacz>>>

413. Umowa ORN.2151.413.2018 - umowa użyczenia działki. Zobacz>>>

414. Umowa ORN.2151.414.2018 - pogłębienie rowu we wsi Lipa. Zobacz>>>

415. Umowa ORN.2151.415.2018 - przygotowanie i wygłoszenie referatu. Zobacz>>>

416. Umowa ORN.2151.416.2018 - przygotowanie i wygłoszenie referatu. Zobacz>>>

417. Umowa ORN.2151.417.2018 - przygotowanie i wygłoszenie referatu. Zobacz>>>

418. Umowa ORN.2151.418.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

419. Umowa ORN.2151.419.2018 - tłumaczenie rozmów. Zobacz>>>

420. Umowa ORN.2151.420.2018 - naprawa dróg gruntowych w miejscowości Trzciniec. Zobacz>>>

421. Umowa ORN.2151.421.2018 - dostawa 5 strojów bobra 'Pułtusia'. Zobacz>>>

422. Umowa ORN.2151.422.2018 - druk gazety okolicznościowej. Zobacz>>>

423. Umowa ORN.2151.423.2018 - przygotowanie i wygłoszenie referatu. Zobacz>>>

424. Umowa ORN.2151.424.2018 - tłumaczenie rozmów. Zobacz>>>

425. Umowa ORN.2151.425.2018 - wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych. Zobacz>>>

426. Umowa ORN.2151.426.2018 - wykonywanie nadzoru inwestorskiego inwestycji przebudowy ul. Kombatantów. Zobacz>>>

432. Umowa ORN.2151.432.2018 - wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Kombatantów. Zobacz>>>

434. Umowa ORN.2151.434.2018 - przekazanie do eksploatacji obiektów i urządzeń do zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobacz>>>

435. Umowa ORN.2151.435.2018 - użyczenie części nieruchomości. Zobacz>>>

436. Umowa ORN.2151.436.2018 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

437. Umowa ORN.2151.437.2018 - dostawa materiałów promocyjnych. Zobacz>>>

438. Umowa ORN.2151.438.2018 - dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do ewidencji dróg. Zobacz>>>

439. Umowa ORN.2151.439.2018 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

440. Umowa ORN.2151.440.2018 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

442. Umowa ORN.2151.442.2018 - pełnienie funkcji koordynatora projektu. Zobacz>>>

443. Umowa ORN.2151.443.2018 - pełnienie funkcji koordynatora projektu. Zobacz>>>

444. Umowa ORN.2151.444.2018 - pełnienie funkcji koordynatora projektu. Zobacz>>>

445. Umowa ORN.2151.445.2018 - pełnienie funkcji koordynatora projektu. Zobacz>>>

446. Umowa ORN.2151.446.2018 - pełnienie funkcji koordynatora projektu. Zobacz>>>

447. Umowa ORN.2151.447.2018 - wykonanie prac remontowych drogi. Zobacz>>>

448. Umowa ORN.2151.448.2018 - odpłatne przekazanie obiektów i urządzeń zbiorowego zapotrzebowania w wodę. Zobacz>>>

449. Umowa ORN.2151.449.2018 - odpłatne przekazanie obiektów i urządzeń zbiorowego zapotrzebowania w wodę. Zobacz>>>

451. Umowa ORN.2151.451.2018 - sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Zobacz>>>

452. Umowa ORN.2151.452.2018 - podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy. Zobacz>>>

453. Umowa ORN.2151.453.2018 - montaż siedmiu wiat przystankowych. Zobacz>>>

454. Umowa ORN.2151.454.2018 - obsługa fontanny miejskiej. Zobacz>>>

455. Umowa ORN.2151.455.2018 - umieszczenie sieci gazowej. Zobacz>>>

456. Umowa ORN.2151.456.2018 - bieżące utrzymanie ulic i dróg. Zobacz>>>

458. Umowa ORN.2151.458.2018 - przeprowadzenie zajęć sekcji szachowej. Zobacz>>>

459. Umowa ORN.2151.459.2018 - profilowanie poboczy dróg gminnych. Zobacz>>>

460. Umowa ORN.2151.460.2018 - przeprowadzenie warsztatów ekologicznych. Zobacz>>>

461. Umowa ORN.2151.461.2018 - druk obwieszczeń i kart do głosowania. Zobacz>>>

462. Umowa ORN.2151.462.2018 - opracowanie programu funkcjonalno użytkowego. Zobacz>>>

463. Umowa ORN.2151.463.2018 - wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą i zapewnieniem poczęstunku. Zobacz>>>

464. Umowa ORN.2151.464.2018 - opracowanie dokumentacji technicznej. Zobacz>>>

465. Umowa ORN.2151.465.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

466. Umowa ORN.2151.466.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

467. Umowa ORN.2151.467.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

468. Umowa ORN.2151.468.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

469. Umowa ORN.2151.469.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

470. Umowa ORN.2151.470.2018 -  Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

471. Umowa ORN.2151.471.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

472. Umowa ORN.2151.472.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

473. Umowa ORN.2151.473.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

474. Umowa ORN.2151.474.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

475. Umowa ORN.2151.475.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

476. Umowa ORN.2151.476.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

477. Umowa ORN.2151.477.2018- Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

479. Umowa ORN.2151.479.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

480. Umowa ORN.2151.480.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

481. Umowa ORN.2151.481.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

482. Umowa ORN.2151.482.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

483. Umowa ORN.2151.483.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

484. Umowa ORN.2151.484.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

485. Umowa ORN.2151.485.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

486. Umowa ORN.2151.486.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

487. Umowa ORN.2151.487.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

488. Umowa ORN.2151.488.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

489. Umowa ORN.2151.489.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

490. Umowa ORN.2151.490.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

491. Umowa ORN.2151.491.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

492. Umowa ORN.2151.492.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

493. Umowa ORN.2151.493.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

494. Umowa ORN.2151.494.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

495. Umowa ORN.2151.495.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

496. Umowa ORN.2151.496.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

497. Umowa ORN.2151.497.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

498. Umowa ORN.2151.498.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

499. Umowa ORN.2151.499.2018 - wykonanie czynności związanych z obsługą protokołów oszacowania zakresu i wysokości szkód. Zobacz>>>

500. Umowa ORN.2151.500.2018 - przygotowanie terenu. Zobacz>>>

501. Umowa ORN.2151.501.2018 - publiczna promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

502. Umowa ORN.2151.502.2018 - montaż, demontaż, transport i obsługa urządzeń scenicznych. Zobacz>>>

503. Umowa ORN.2151.503.2018 - zakup okładek kartonowych. Zobacz>>>

504. Umowa ORN.2151.504.2018 - utwardzenie placu zabaw w miejscowości Trzciniec. Zobacz>>>505. Umowa ORN.2151.505.2018 - umowa anulowana

506. Umowa ORN.2151.506.2018 - remont drogi gruntowej w miejscowości Kokoszka. Zobacz>>>

507. Umowa ORN.2151.507.2018 - użyczenie części działki. Zobacz>>>

508. Umowa ORN.2151.508.2018 - świadczenie usługi transportu podczas wyjazdów edukacyjnych dla uczniów. Zobacz>>>

509. Umowa ORN.2151.509.2018 - świadczenie usługi cateringowej w ramach pięciu projektów. Zobacz>>>

510. Umowa ORN.2151.510.2018 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

511. Umowa ORN.2151.511.2018 - zakup pospółki drogowej wraz z transportem. Zobacz>>>

512. Umowa ORN.2151.512.2018 - dzierżawa działki. Zobacz>>>

513. Umowa ORN.2151.513.2018 - dokonanie weryfikacji zgodności inwentaryzacji oświetlenia ulicznego. Zobacz>>> + Aneks

514. Umowa ORN.2151.514.2018 - druk kart do głosowania w ponownych wyborach Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

515. Umowa ORN.2151.515.2018 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

516. Umowa ORN.2151.516.2018 - dostarczenie książek i podręczników. Zobacz>>>

517. Umowa ORN.2151.517.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

518. Umowa ORN.2151.518.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

519. Umowa ORN.2151.519.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

520. Umowa ORN.2151.520.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

521. Umowa ORN.2151.521.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

522. Umowa ORN.2151.522.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

523. Umowa ORN.2151.523.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

524. Umowa ORN.2151.524.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

525. Umowa ORN.2151.525.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

526. Umowa ORN.2151.526.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

527. Umowa ORN.2151.527.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

528. Umowa ORN.2151.528.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

529. Umowa ORN.2151.529.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

530. Umowa ORN.2151.530.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

531. Umowa ORN.2151.531.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

532. Umowa ORN.2151.532.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

533. Umowa ORN.2151.533.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

534. Umowa ORN.2151.534.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

535. Umowa ORN.2151.535.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

536. Umowa ORN.2151.536.2018 - przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

537. Umowa ORN.2151.537.2018 - uprzątnięcie terenu, utylizacja materiałów. Zobacz>>>

538. Umowa ORN.2151.538.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

539. Umowa ORN.2151.539.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

540. Umowa ORN.2151.540.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

541. Umowa ORN.2151.541.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

542. Umowa ORN.2151.542.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

543. Umowa ORN.2151.543.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

544. Umowa ORN.2151.544.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

545. Umowa ORN.2151.545.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

546. Umowa ORN.2151.546.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

547. Umowa ORN.2151.547.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

548. Umowa ORN.2151.548.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

549. Umowa ORN.2151.549.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

550. Umowa ORN.2151.550.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

551. Umowa ORN.2151.551.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

552. Umowa ORN.2151.552.2018 - dowóz dziecka do szkoły. Zobacz>>>

553. Umowa ORN.2151.553.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

554. Umowa ORN.2151.554.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

555. Umowa ORN.2151.555.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

556. Umowa ORN.2151.556.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

557. Umowa ORN.2151.557.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

558. Umowa ORN.2151.558.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

559. Umowa ORN.2151.559.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

560. Umowa ORN.2151.560.2018 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

561. Umowa ORN.2151.561.2018 - wykonanie robót budowlanych- przebudowa ulic. Zobacz>>>

562. Umowa ORN.2151.562.2018 - porozumienie- przekazanie środków finansowych. Zobacz>>>

563. Umowa ORN.2151.563.2018 - sporządzenie i aktualizacja spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach. Zobacz>>>

564. Umowa ORN.2151.564.2018 - plakatowanie obwieszczeń wyborczych. Zobacz>>>

565. Umowa ORN.2151.565.2018 - wykonanie zadań obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku. Zobacz>>>

566. Umowa ORN.2151.566.2018 - wykonywanie czynności związanych z wyborami. Zobacz>>>

567. Umowa ORN.2151.567.2018 - wykonywanie czynności związanych z wyborami. Zobacz>>>

568. Umowa ORN.2151.568.2018 - wykonanie czynności związanych z wyborami - II tura. Zobacz>>>

569. Umowa ORN.2151.569.2018 - wykonanie czynności związanych z wyborami - II tura. Zobacz>>>

570. Umowa ORN.2151.570.2018 - wykonanie zadań obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku. Zobacz>>>

571. Umowa ORN.2151.571.2018 - plakatowanie obwieszczeń wyborczych - II tura. Zobacz>>>

572. Umowa ORN.2151.572.2018 - dostarczenie koparko ładowarki. Zobacz>>>

573. Umowa ORN.2151.573.2018 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

574. Umowa ORN.2151.574.2018 - odpłatne przekazanie obiektów i urządzeń zbiorowego zapotrzebowania w wodę. Zobacz>>>

575. Umowa ORN.2151.575.2018 - wykonanie prac związanych z wyborami. Zobacz>>>

576. Umowa ORN.2151.576.2018 - wykonanie prac związanych z wyborami. Zobacz>>>

577. Umowa ORN.2151.577.2018 - wykonanie prac związanych z wyborami. Zobacz>>>

578. Umowa ORN.2151.578.2018 - wykonanie prac związanych z wyborami. Zobacz>>>

579. Umowa ORN.2151.579.2018 - pełnienie dyżuru w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Zobacz>>>

580. Umowa ORN.2151.580.2018 - przygotowanie materiałów dla OKW. Zobacz>>>

581. Umowa ORN.2151.581.2018 - przygotowanie materiałów dla OKW. Zobacz>>>

582. Umowa ORN.2151.582.2018 - wykonanie nakładek na spisy wyborcó oraz pełnienie dyżuru. Zobacz>>>

583. Umowa ORN.2151.583.2018 - wykonanie nakładek na spisy wyborcó oraz pełnienie dyżuru. Zobacz>>>

584. Umowa ORN.2151.584.2018 - transport materiałów oraz dyżur wyborczy. Zobacz>>>

585. Umowa ORN.2151.585.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

586. Umowa ORN.2151.586.2018 - transport protokołów głosowania oraz dyżur wyborczy. Zobacz>>>

587. Umowa ORN.2151.587.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- spisy wyborców. Zobacz>>>

588. Umowa ORN.2151.588.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- spisy wyborców. Zobacz>>>

589. Umowa ORN.2151.589.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

590. Umowa ORN.2151.590.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

591. Umowa ORN.2151.591.2018 - sporządzenie dokumentacji płacowej w związku z wyborami. Zobacz>>>

592. Umowa ORN.2151.592.2018 - sporządzenie ewidencji księgowej w związku z wyborami. Zobacz>>>

593. Umowa ORN.2151.593.2018 - dostarczenie urządzeń i wyposażenia dla Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Zobacz>>>

594. Umowa ORN.2151.594.2018 - ulepszenie nawierzchni drogi. Zobacz>>>

595. Umowa ORN.2151.595.2018 - publicza promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

596. Umowa ORN.2151.596.2018 - remont odcinka drogi w miejscowości Gromin. Zobacz>>>

597. Umowa ORN.2151.597.2018 - dostawa sprzętu, instalacja i wdrożenie systemów. Zobacz>>>

598. Umowa ORN.2151.598.2018 - dostawa pospółki żwirowej do remontu drogi. Zobacz>>>

599. Umowa ORN.2151.599.2018 - bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych. Zobacz>>>

600. Umowa ORN.2151.600.2018 - aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego. Zobacz>>>

601. Umowa ORN.2151.601.2018 - przebudowa i rozbudowa świetlicy w Grabówcu. Zobacz>>>

602. Umowa ORN.2151.602.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- wydawanie kart do glosowania- II tura. Zobacz>>>

603. Umowa ORN.2151.603.2018 - pełnienie dyżuru w Urzędzie Miejskim w Pultusku- II tura. Zobacz>>>

604. Umowa ORN.2151.604.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- II tura. Zobacz>>>

605. Umowa ORN.2151.605.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- spisy wyborców- II tura. Zobacz>>>

606. Umowa ORN.2151.606.2018 - wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów- II tura. Zobacz>>>

607. Umowa ORN.2151.607.2018 - pelnienie dyżuru wyborczego - II tura. Zobacz>>>

608. Umowa ORN.2151.608.2018 - sporządzenie ewidencji księgowej- II tura. Zobacz>>>

609. Umowa ORN.2151.609.2018 - sporządzenie dokumentacji płacowej - II tura. Zobacz>>>

610. Umowa ORN.2151.610.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego - II tura. Zobacz>>>

611. Umowa ORN.2151.611.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- spisy wybroców - II tura. Zobacz>>>

612. Umowa ORN.2151.612.2018 - przygotowanie materiałów dla OKW - II tura. Zobacz>>>

613. Umowa ORN.2151.613.2018 - wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów- II tura. Zobacz>>>

614. Umowa ORN.2151.614.2018 - pelnienie dyżuru wyborczego - II tura. Zobacz>>>

615. Umowa ORN.2151.515.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- wydawanie kart do glosowania- II tura. Zobacz>>>

616. Umowa ORN.2151.616.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego - II tura. Zobacz>>>

617. Umowa ORN.2151.617.2018 - przygotowanie materiałów dla OKW - II tura. Zobacz>>>

618. Umowa ORN.2151.618.2018 - remont odcinka drogi gruntowej w miejscowości Przemiarowo. Zobacz>>>

619. Umowa ORN.2151.619.2018 - oczyszczenie i pomalowanie metalowych koszy ulicznych. Zobacz>>>

620. Umowa ORN.2151.620.2018 - przeprowadzenie cyklu szkoleń. Zobacz>>>

621. Umowa ORN.2151.621.2018 - zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania integracyjnego. Zobacz>>>

623. Umowa ORN.2151.623.2018 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

624. Umowa ORN.2151.624.2018 - umieszczenie przyłącza wodociągowego. Zobacz>>>

625. Umowa ORN.2151.625.2018 - umieszczenie przyłącza wodociągowego. Zobacz>>>

626. Umowa ORN.2151.626.2018 - umieszczenie przyłącza wodociągowego. Zobacz>>>

628. Umowa ORN.2151.628.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

629. Umowa ORN.2151.629.2018 - sfinansowanie czesnego na studia podyplomowe. Zobacz>>>

630. Umowa ORN.2151.630.2018 - sfinansowanie czesnego na studia podyplomowe. Zobacz>>>

631. Umowa ORN.2151.631.2018 - sfinansowanie czesnego na studia podyplomowe. Zobacz>>>

632. Umowa ORN.2151.632.2018 - sfinansowanie czesnego na studia podyplomowe. Zobacz>>>

633. Umowa ORN.2151.633.2018 - użyczenie 3 pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>

634. Umowa ORN.2151.634.2018 - przekazanie do eksploatacji abiektów i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zobacz>>>

635. Umowa ORN.2151.635.2018 - remont drogi gminnej w miejscowości Pawłówek. Zobacz>>>

636. Umowa ORN.2151.636.2018 - remont drogi gruntowej w miejscowości Moszyn. Zobacz>>>

638. Umowa ORN.2151.638.2018 - umowa anulowana

639. Umowa ORN.2151.639.2018 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

640. Umowa ORN.2151.640.2018 - montaż oraz demontaż elementów oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

641. Umowa ORN.2151.641.2018 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

642. Umowa ORN.2151.642.0118 - dostawa wraz z montażem podłogi systemowej na hali sportowej w PSP nr 4. Zobacz>>>

644. Umowa ORN.2151.644.2018 - aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elekt., paliwa gazowe. Zobacz>>>

645. Umowa ORN.2151.645.2018 - opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji. Zobacz>>>

646. Umowa ORN.2151.646.2018 - umowa użyczenia rond. Zobacz>>>

647. Umowa ORN.2151.647.2018 - publiczna promocja Gminy Pułtusk w trakcie meczy. Zobacz>>>

648. Umowa ORN.2151.648.2018 - usunięcie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

649. Umowa ORN.2151.649.2018 - przygotowanie terenu na Wigilię dla Mieszkańców. Zobacz>>>

650. Umowa ORN.2151.650.2018 - remont drogi w miejscowości Olszak. Zobacz>>>

651. Umowa ORN.2151.651.2018 - naprawa oświetlenia oraz dostawa wraz z montażem. Zobacz>>>

652. Umowa ORN.2151.652.2018 - wyrównanie i utwardzenie parkingu oraz pobocza. Zobacz>>>

653. Umowa ORN.2151.653.2018 - bieżące utrzymanie ulic i dróg. Zobacz>>>

654. Umowa ORN.2151.654.2018 - umowa anulowana

655. Umowa ORN.2151.655.2018 - umowa użyczenia części działki. Zobacz>>>

656. Umowa ORN.2151.656.2018 - umowa anulowana

657. Umowa ORN.2151.657.2018 - świadczenie usługi dostępu do Internetu. Zobacz>>>

658. Umowa ORN.2151.658.2018 - przeprowadzenie świątecznych animacji z programem edukacyjno-rozrywkowym. Zobacz>>>

659. Umowa ORN.2151.659.2018 - opracowanie graficzne wraz z treścią, wydruk i dostawa zakładek. Zobacz>>>

660. Umowa ORN.2151.660.2018 - wykup świątecznej dekoracji. Zobacz>>>

661. Umowa ORN.2151.661.2018 - wykonanie robót w budynku Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

662. Umowa ORN.2151.662.2018 - sprzedaż pełnej dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

663. Umowa ORN.2151.663.2018 - dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multmedialnego. Zobacz>>>

664. Umowa ORN.2151.664.2018 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

665. Umowa ORN.2151.665.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

666. Umowa ORN.2151.666.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>> + Aneks

667. Umowa ORN.2151.667.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

668. Umowa ORN.2151.668.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

669. Umowa ORN.2151.669.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

670. Umowa ORN.2151.670.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

671. Umowa ORN.2151.671.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

672. Umowa ORN.2151.672.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

673. Umowa ORN.2151.673.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

674. Umowa ORN.2151.674.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

675. Umowa ORN.2151.675.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

676. Umowa ORN.2151.676.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

677. Umowa ORN.2151.677.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

678. Umowa ORN.2151.678.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

679. Umowa ORN.2151.679.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

680. Umowa ORN.2151.680.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

681. Umowa ORN.2151.681.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

682. Umowa ORN.2151.682.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

683. Umowa ORN.2151.683.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

684. Umowa ORN.2151.684.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>> + Aneks

685. Umowa ORN.2151.685.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

686. Umowa ORN.2151.686.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

687. Umowa ORN.2151.687.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

688. Umowa ORN.2151.688.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

689. Umowa ORN.2151.689.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

690. Umowa ORN.2151.690.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

691. Umowa ORN.2151.691.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

692. Umowa ORN.2151.692.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

693. Umowa ORN.2151.693.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

694. Umowa ORN.2151.694.2018 - umowa użyczenia koparko-ładowarki. Zobacz>>>

695. Umowa ORN.2151.695.2018 - umowa użyczenia urządzeń i wyposażenia dla PSZO. Zobacz>>>

696. Umowa ORN.2151.696.2018 - utwardzenie parkingu- ul. Jakuba Wujka. Zobacz>>>

697. Umowa ORN.2151.697.2018 - sprzedaż energii elektrycznej. Zobacz>>>

698. Umowa ORN.2151.698.2018 - rozliczenie dotacji i sporządzenie sprawozdania. Zobacz>>>

699. Umowa ORN.2151.699.2018 - wykonanie prac w łazience w budynku UM. Zobacz>>>

700. Umowa ORN.2151.700.2018 - wymiana agregatu chłodniczego z osprzętem. Zobacz>>>

701. Umowa ORN.2151.701.2018 - zagospodarowanie terenów zieleni. Zobacz>>>

702. Umowa ORN.2151.702.2018 - umowa anulowana

703. Umowa ORN.2151.703.2018 - umowa anulowana

704. Umowa ORN.2151.704.2018 - konserwacja oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

705. Umowa ORN.2151.705.2018 - wykonywanie lokalnego transportu zbiorowego. Zobacz>>>

706. Umowa ORN.2151.706.2018 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zobacz>>>

707. Umowa ORN.2151.707.2018 - używanie i pobieranie pożytków maszyny i urządzenia stanowiące sztuczne lodowisko. Zobacz>>>

708. Umowa ORN.2151.708.2018 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zobacz>>>

709. Umowa ORN.2151.709.2018 - zagospodarowanie terenów zieleni. Zobacz>>>

710. Umowa ORN.2151.710.2018 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zobacz>>>

711. Umowa ORN.2151.711.2018 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zobacz>>>

712. Umowa ORN.2151.712.2018 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zoabzc>>>

713. Umowa ORN.2151.713.2018 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zobacz>>>