Numer sprawy:


Data założenia:
2021-05-07

Temat:
Uchwała Nr 3.e./361/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: