Pułtusk, 08.01.2021 r.

GGA.6733.54.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek  Gminy Pułtusk, w dniu 08.01.2021r. została wydana decyzja Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Słonecznej, Czereśniowej w Pułtusku terenie działek nr ewid. 67/12, 67/29, 67/31, 67/32, 67/33, 67/34, 67/3, 67/4, 40/1, 39/1, 36/2, 35/2, 34/2, 34/1, 33/2, 30/2, 29/2, 28/2, 24/6, 24/4, 23/3, 20/6, 20/8, 20/10, 41, 51/4, 52/1, 53/8, 54/8, 55/9, 57/1, 60/1, 62/1, 65/80, 31/1, 67/6, 52/27, 53/13, 53/24, 52/29, 53/25, 53/37, 52/47, 65/81, 65/82, 33/1, 67/2 położonych w obrębie 12 miasta Pułtusk, działek nr ewid. 1/2, 64/1, 64/2, 70/5, 71/2, 70/4, 70/11, 71/9, 70/12, 71/5, 76/2, 77/2, 78/6, 78/5, 78/12, 78/22, 78/18, 78/21, położonych w obrębie 16 miasta Pułtusk, działek nr ewid. 1/2, 2, 32/7, 33/4, 49/18, 5/2, 7/11, 7/1, 11/5, 11/4, 11/3, 11/2, 12/5, 14/2, 15/2, 17/1, 17/7, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 22/9, 23/9, położonych w obrębie 18 miasta Pułtusk.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, ul. Rynek 41, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem Urzędu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22.04.2020 r. z późn. zm. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku). 

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie  z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Sprawę prowadzi: Magdalena Dębska-Konopka (tel. 23 306 72 04), e-mail: magdalena.debska-konopka@pultusk.pl

 

                                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                     /-/ Mateusz Miłoszewski

                                                                                                            Zastępca Burmistrza