Pułtusk, dnia 31.12.2020 r.

GGA.6721.9.2017

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Trzciniec oraz części wsi Głodowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 54  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko  (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/413/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Trzciniec i części wsi Głodowo, gm. Pułtusk oraz uchwały Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Trzciniec i części wsi Głodowo, gm. Pułtusk, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Trzciniec oraz części wsi Głodowo, gm. Pułtusk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego uwagi zawarte w Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Nr WNP-I.4131.229.2019.JF, w dniach od 21 stycznia 2021  do 15 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem Urzędu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22.04.2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku), w godz. od 8.00 do 17.00 (w poniedziałki), od 8.00 do 16.00 (od wtorku do czwartku), od 8.00 do 15.00 (w piątki) oraz o publikacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, o których mowa powyżej na stronie internetowej http://bip.pultusk.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku (Sala Rady), o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. planu miejscowego.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Pułtusk. Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub zamieszczonego formularza. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składanie w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi do projektu ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania  na środowisko należy złożyć do Burmistrza Miasta Pułtusk na adres: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek – Ratusz 41, 06-100 Pułtusk, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Pułtusk.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pułtusk, mający siedzibę w Pułtusku (06-100) przy ul. ul. Rynek – Ratusz 41. Burmistrz Miasta Pułtusk wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@pultusk.pl. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana na stronie internetowej Urzędu http://pultusk.pl/ochrona-danych-osobowych/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Burmistrz

/-/ Wojciech Gregorczyk

 

 

https://pultusk.pl/formularz/