Numer sprawy:


Data założenia:
2019-04-30

Temat:
Uchwała nr Ci.134.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dania 25 kwietnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: