Numer sprawy:
9

Data założenia:
2019-02-15

Temat:
Uchwała nr Ci.122.2017 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 roku.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: