Ogłoszenie nr 500111479-N-2018 z dnia 18-05-2018 r.
Pułtusk: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

tak
Nazwa projektu lub programu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pułtusk, Krajowy numer identyfikacyjny 13037790700000, ul. ul. Rynek  41, 06100   Pułtusk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 920 391, e-mail um@pultusk.pl, faks 236 924 296.
Adres strony internetowej (url): www.pultusk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://bip.pultusk.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności
pod adres: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41,06-100 Pułtusk
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
 

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji historycznych piwnic magazynowych i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama w Pułtusku wraz z renowacją amfiteatru
Numer referencyjny: SZP.271.8.2018

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji architektonicznej adaptacji historycznych piwnic magazynowych i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama w Pułtusku wraz z adaptacją oraz renowacją amfiteatru. Opracowanie konkursowe w powyższym zakresie ma charakter realizacyjny. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu został zawarty w rozdziale IX Regulaminu konkursu.

II.3) Główny kod CPV

71220000-6

Dodatkowe kody CPV
71222000-0
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2)posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - za spełniających warunek Zamawiający uzna uczestników konkursu, którzy: a) posiadają lub dysponują przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) albo posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury - odpowiadające wymaganiom określonym w ww. ustawie Prawo budowlane - oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych przez Izbę Architektów RP; b) dysponują lub w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, o których mowa w ust. 6.3 lit. d)Regulaminu Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu o wykaz osób sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu. W wykazie osób sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 3 powinna zostać wymieniona przynajmniej jedna osoba, o której mowa w pkt a). 4)sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły "spełnia - nie spełnia" w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu. Do niniejszego konkursu nie mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawarte w art. 22a. Ubiegając się o udział w niniejszym konkursie, uczestnicy konkursu mogą polegać wyłącznie na własnej wiedzy i doświadczeniu, posiadanym potencjale technicznym, "zasobach osobowych" oraz zdolnościach finansowych.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Oryginalność i spójność koncepcji architektonicznej - 20
2.Walory artystyczne: Jakość artystyczna przestrzeni oraz relcja z otoczeniem - 20
3. Funkcjonalność rozwiązań komunikacyjnych - 20
4. Atrakcyjność elementów architektonicznych i małej architektury - 20
5. Możliwości realizacyjne proponowanych rozwiązań - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
 

 

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
 

Data: 04/06/2018, godzina: 16:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
język polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
 

Zamawiający informuje, że ww. kryteriach oceny prac konkursowych znajdują się podkryteria: 1. Oryginalność i spójność koncepcji architektonicznej, w tym: a.Innowacyjność rozwiązać przestrzennych (nowatorstwo, oryginalność) b.Uwzględnienie kontekstu miejsca 2.Walory artystyczne: a.Jakość artystyczna przestrzeni b.Relacja z otoczeniem 3.Funkcjonalność rozwiązań komunikacyjnych, w tym: a.Rozwiązania funkcjonalne (elastyczność przestrzeni dla różnych aktywności) b.Uwzględnienie projektowania uniwersalnego 4.Atrakcyjność elementów architektonicznych i małej architektury: a.Kompozycja, forma, kolorystyka, gabaryty, materiały i proporcje proponowanych elementów zagospodarowania b.Atrakcyjność przyjętych rozwiązań 5.Możliwości realizacyjne proponowanych rozwiązań

IV.3) NAGRODY
 

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
| I nagroda w wysokości 20 000,00 zł oraz zaproszenie autora lub autorów nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust.: 5.3 i 6.2 Regulaminu konkursu, | II nagroda w wysokości 10 000,00 zł, | jedno wyróżnienie w wysokości 3 250,00 zł
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe: