SZP.271.25.2015/1                                                                                                                         Pułtusk, 22.10.2015 r.

Pułtusk: Roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca - wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Niniejsze zamówienie zostało opublikowane w BZP w dniu 22.10.2015 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6920391, faks 023 6924296.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pultusk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca - wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca - wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa czy 25 kompletnych instalacji solarnych dla gospodarstw domowych obejmujących 22 szt. kolektorów płaskich oraz 3 szt. kolektorów próżniowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Pułtusk. 3. Przedmiot zamówienia opisują: dokumentacja projektowa, STWiOR oraz załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Przedmiary mają znaczenie jedynie pomocnicze. W zakresie równoważności zaprojektowanych rozwiązań znaczenie nadrzędne ma załącznik nr 1 do SIWZ oraz STWiOR. 4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania planu BIOZ, zapewnienia obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzone protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu oraz promocji projektu zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. (Art. 8) i zasadach promocji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM).

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, polegających na wykonaniu tożsamych rodzajowo robót budowlanych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, którego wartość nie przekracza 50 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.24.00-7, 45.33.10.00-6, 09.33.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium wynosi 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniężnej, b) gwarancji bankowej, c) gwarancji ubezpieczeniowej, d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). 3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pekao S.A. Nr rachunku: 31 1240 5282 1111 0000 4890 2355 z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych w Gminie Pułtusk W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę i godzinę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji ma być Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy Gwarantem a Wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo). Egzekwowanie ww. należności dotyczy następujących przypadków: a) odmowy przez wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) nie złożenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej Termin ważności gwarancji wadialnych (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podmiot potwierdza wartość poręczenia, co najmniej do wielkości ustalonego wadium. Poręczenie winno być ważne przez cały okres związania ofertą. 6. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w poręczeniach, zaleca się zdeponować, za potwierdzeniem, w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym, przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu /potwierdzoną za zgodność z oryginałem/ zaleca się dołączyć do oferty. 7. Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczonej w niniejszej SIWZ formie i terminie zostanie z postępowania wykluczony. 8. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, może zostać - na wniosek Wykonawcy - zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez któregokolwiek z członków konsorcjum lub przez kilku uczestników łącznie. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom (z zastrzeżeniem pkt. 4 d) niezwłocznie: a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana); b) po unieważnieniu postępowania. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie określonej w pkt 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej trzy roboty budowlane o wartości brutto minimum 350 tys. zł każda, polegające na wykonaniu instalacji solarnych w minimum 25 gospodarstwach domowych w ramach każdej z robót. W tym w ramach każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego - instalacji solarnych w minimum 3 gospodarstwach domowych z kolektorami próżniowymi(heat-pipe). Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna z ww. robót wykonana była w okresie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest podać ich rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania oraz załączyć dowody potwierdzające, że wykazywane roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający stawiając powyższy warunek nakłada na Wykonawcę obowiązek wskazania w wykazie i złożenia dowodów dotyczących najważniejszych robót które potwierdzą spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa powyżej. Dowodami tymi są poświadczenia lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa powyżej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) kierownikiem budowy - musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy; b) kierownik robót budowlanych - musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; c) kierownik robót elektrycznych - musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji elektrycznych. W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. 1409 z późn. zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394),
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 350.000,00 zł (słownie : trzysta pięćdziesiąt tysięcy), b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 350.000,00 zł (słownie : trzysta pięćdziesiąt tysięcy). Uwaga: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: 1) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, 2) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 90
 • 2. Rok produkcji kolektora - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem okoliczności, które Zamawiający przewidział jako podstawa możliwości dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron w wyniku ich nienależytej staranności, ani nie mogą być przez strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż: a) umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia celu umowy, albo też b) wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron. 4. Zmiana umowy będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) spowodowana warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) spowodowana warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: c1) wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego; c2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej; d) będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności: d1) niedotrzymania zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; d2) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, e) zmiany terminów wskazanych w harmonogramie, zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia; a) zmiany technologiczne, w szczególności: a1) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; a2) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy założeniach technologicznych przyjętych w projekcie; a3) konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany wskazywane w punkcie (a3) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian może ponieść Zamawiający - wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. b) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego 3) Pozostałe zmiany a) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie zaistniałej kolizji. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli wynikającymi z umowy. b) zmniejszenie zakresu realizacji w związku z odstąpieniem mieszkańców od udziału w projekcie, nie więcej jednak niż 20% zakresu robót. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pultusk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2015 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk- biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Miasta Pułtusk

Krzysztof Nuszkiewicz