obrazek

 

SZP.271.12.2015                                                                                       Pułtusk, 05.08.2015 r.

 

 

dot.: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca - wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 23.07.2015 r. pod numerem: 187960-2015

 

Zawiadomienie

 

Gmina Pułtusk działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Siwz, udziela poniższych odpowiedzi: 

1. Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia rur falistych karbowanych systemu WRS do połączeń w systemach solarnych i grzewczych, ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 0,20 mm, maksymalnym ciśnieniu roboczym PN 10 bar i temperaturze roboczej: -40°C do +200°C izolowanych materiałem, który charakteryzuje się korzystniejszymi parametrami technicznymi niż te opisane w PFU,
o odporności termicznej tj. od -60°C do +220°C. Proponowana izolacja dodatkowo pokryta jest folią ochronną zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi, odporna na działanie promieni UV tym samym zabezpieczona przed ptactwem, gryzoniami itp.

 

Odpowiedź:
Rurociągi instalacji glikolowej należy wykonać z rur miedzianych lub z rur elastycznych ze stali nierdzewnej z kształtkami w danym systemie. Minimalne parametry pracy:
max. ciś. 6 bar, temperatura pracy: -30oC do 150oC . Rurociągi glikolowe należy zaizolować otulinami – izolacją cieplną przystosowaną do pracy w zakresie temperatury roboczej -30oC do 150oC z odpornością na promienie UV. Pozostałe wymogi, co do rurociągów oraz izolacji termicznej zgodnie z zapisami w poszczególnych projektach
.

 

 

2. W związku z opublikowaniem ogłoszenia z dnia 23.07.2015 r., w którym podano małą ilość parametrów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający potwierdza zastosowanie kolektora słonecznego płaskiego o paramaterach technicznych jak niżej:

- aluminiowa rama kolektora wykonana z jednego profilu o sztywnej konstrukcji,

- konstrukcja absorbera wykonana z pojedynczej rury miedzianej, ułożonej w sposób meandrowy w odległości miedzy sąsiednimi odcinkami rur min. 88 mm,

- szyba solarna ze szkła niskożelazowego o grubości max 3,2 mm z powłoką antyrefleksyjną o przepuszczalności min. 94% potwierdzoną przez akredytowaną jednostkę badawczą w sprawozdaniu z badań osiągów kolektorów słonecznych zgodnie z normą EN 12975-2,

- sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni apertury:

            sprawność optyczna min. 82,7%

            współczynnik a1 = max 3,724 Wm2K

            współczynnik a2 = max 0,19 W/m2K

- moc użyteczna kolektora odniesiona do powierzchni apertury kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm – Ta) wg PN-EN 12975-2:

            Dla Tm – Ta = 0 K -> min. 827 W/m2

            Dla Tm – Ta = 10 K -> min. 787 W/m2

Dla Tm – Ta = 30 k -> min. 698 W/m2

Dla Tm – Ta = 50 K -> min. 593 W/m2

Dla Tm – Ta = 70 K -> min. 474 W/m2

- odporność na uderzenia gradu: próba wykazała brak uszkodzeń. Próby przeprowadzono na stanowisku testowym zgodnie z wymaganiami minimalnymi wg EN 12975

- połączenie wzajemne kolektorów w polach za pomocą łączników bocznych, bez połączeń ponad górną krawędzią kolektora, umożliwiające kompensację naprężeń termicznych

- wielkość kolektora:

- wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora min 2,3 m2

- wymagana powierzchnia pojedynczego kolektora brutto max 2,5

 

Odpowiedź:

Zamawiający w dokumentacji przetargowej określił wymagania dotyczące płaskich kolektorów słonecznych.

 

Wg Szczegółowego Opisu Przedmiotu zamówienia:

 

Poniższe zapisy są  nadrzędne w stosunku do zawartych w dokumentacji technicznej
 i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

Kolektory słoneczne

 

Zastosowane kolektory słoneczne muszą posiadać wymiary umożliwiające montaż w miejscach wskazanym w poszczególnych projektach oraz posiadać następujące minimalne parametry techniczne, udokumentowane certyfikatem wydanym przez niezależne od producenta instytucje badawcze:

 

Kolektory płaskie

 

-        uzysk energetyczny w przeliczeniu na m2 apertury kolektora słonecznego ? 787 W przy G = 1000 W/m2 i Tm-Ta = 10K.

-        całkowita powierzchnia apertury kolektorów słonecznych w zestawie nie mniejsza niż podana w poszczególnych projektach i ujednoliceniach.

 

 

 

Zostaje zmieniony termin wykonania zamówienia na 18.09.2015 r.

 

Zostaje przedłużony termin składania ofert na 11.08.2015 r. do godz.: 12:00.

Otwarcie ofert 11.08.2015 godz.: 12:15.

 

                                                            Z up. Burmistrza

                                                            Róża Krasucka

                                                            Zastępca Burmistrza

 

W załączeniu:

1.      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia