obrazek

SZP.271.15.2015                                                                                                     Pułtusk, 05.08.2015 r.                                                                                                        

 

dot. przetargu nieograniczonego na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn: Roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca - wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk

 

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 31.07.2015 r. pod numerem 195910-2015

 

 

Zawiadomienie

 

 

Gmina Pułtusk informuje, że w wyniku sprostowania omyłki ujednolica treść ogłoszenia o zamówieniu z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie w ogłoszeniu o zamówieniu zapisu, że Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

 

                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                     Róża Krasucka

                                                                     Zastępca Burmistrza

 

 

 

W załączeniu:

1.      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia