obrazek

 

SZP.271.13.2015                                                                                          Pułtusk, 31.07.2015 r.

 

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdów o napędzie elektrycznym w ramach projektu Transport Miejski w Pułtusku

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 23.07.2015 r. pod numerem: 187968-2015

 

Zawiadomienie

            Gmina Pułtusk działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Siwz, udziela poniższych odpowiedzi:

 

1.       Zasięg pojazdów elektrycznych z silnikiem 7,5KW w warunkach testowych przed sformatowaniem akumulatorów wynosi minimum 70km przy minimalnym zużyciu energii, czyli bez włączonych urządzeń pokładowych. Po sformatowaniu akumulatorów zwiększa się o 20-30%. Nie możemy zaakceptować  zasięgu "minimum 90 km" ponieważ wpływ na zasięg ma zbyt wiele zmiennych, o których pisałem we wcześniejszym mailu do Pana (styl jazdy, pora roku, używanie w trakcie jazdy klimatyzatora i innych funkcji wyposażenia dodatkowego, obciążenie pojazdu - ilość pasażerów itp.). Dla przykładu mogę podać, że jeżeli pojazd będzie stał na włączonym ogrzewaniu przez kilka godzin, może zrobić jedynie 5km albo nawet 0 km. Jest to pojazd elektryczny i wszystkie włączone urządzenia go rozładowują. Dlatego ponawiam pytanie, czy jest możliwość zmiany zasięgu z "minimum 90 km " na około 90km lub minimum 70 km?

 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis ujęty w Siwz.

2.      Kolejna sprawą jest termin realizacji zamówienia, który został zmieniony z 15 tygodni na 12 tygodni. Minimalny czas jaki potrzebowalibyśmy na realizację tego zamówienia wynosi 15 tygodni. Dlatego chciałbym zapytać, czy jest możliwe zwiększenie terminu realizacji zamówienia na 15 tygodni?


Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis ujęty w Siwz.

 

3.      W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego w BZP w dniu 23.07.2015 r. dot. "Dostawy pojazdów o napędzie elektrycznym w ramach projektu Transport Miejski w Pułtusku”, znak sprawy: SZP.271.13.2015, zwracam się z prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie.


Otóż, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww. przetargu, w pkt. 8 dot. WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, w podpunkcie 8.2.2.1 określają Państwo następujący warunek:

"Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy o wartości co najmniej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda, […]”

W związku z powyższym pytanie brzmi:

 "Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku określonego w podpunkcie 8.2.2.1 SIWZ jeżeli Oferent wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania oferty, dokonał dostawy o łącznej wartości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) brutto bez względu na ilość dostaw?


Jak wynika z kryteriów przetargowych, warunek określony w podpunkcie 8.2.2.1 ma potwierdzać zdolność Oferenta do dostawy przedmiotowego zamówienia, tj. potwierdzać ma posiadania wiedzy i doświadczenia, gdzie w naszym przekonaniu referencja potwierdzająca dostawę przy wartości znacznie przekraczającej wartościowe kryterium określone w przedmiotowym SIWZ stanowi wystarczające potwierdzenie dla posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Odpowiedź. Zostaje zmieniony warunek wiedzy i doświadczenia na: „Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy pojazdów o napędzie elektrycznym o łącznej wartości minimum 200.000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych brutto) bez względu na ilość dostaw”

 

 

Zostaje przedłużony termin składania ofert z 04.08.2015 r. na 05.08.2015 r. do godz.: 12:00.

Otwarcie ofert 05.08.2015 godz.: 12:15.

 

                                                                        Z up. Burmistra

                                                                        Róża Krasucka

                                                                        Zastępca Burmistrza

W załączeniu:

1.      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia