obrazek

 

SZP.271.13.2015                                                                                       Pułtusk, 23.07.2015 r.

 

 

Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 23.07.2015 r.

 

Pułtusk: Dostawa pojazdów o napędzie elektrycznym w ramach projektu Transport Miejski w Pułtusku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6920391, faks 023 6924296.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pultusk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojazdów o napędzie elektrycznym w ramach projektu Transport Miejski w Pułtusku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech pojazdów wolnobieżnych o napędzie elektrycznym - liczba miejsc 1+13 2. Pojazdy muszą spełniać warunki zawarte w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2015 r. poz. 305. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8. II. PARAMETRY TECHNICZNE, WYMAGANIA 2.1 Typ: Pojazd wolnobieżny z napędem elektrycznym o masie całkowitej wraz z pasażerami do 3500,00 kg 2.2 Liczba miejsc dla pasażerów: Minimum 1+13 2.3 Drzwi dla pasażerów: Uchylne. 2.4 Napęd: Silnik elektryczny. 2.5 Baterie: Pojemność baterii zapewniająca zasięg minimum 100 km. - minimalna liczba cykli ładowania 500 -700 (poprzez 1 cykl ładowania Zamawiający rozumie ładowanie w zakresie od maksymalnego rozładowania baterii do maksymalnego poziomu naładowania baterii); - możliwość ładowania ze standardowej sieci elektrycznej; - ładowarka wbudowana w pojeździe z gniazdem do ładowania. 2.6 Ogrzewanie: klimatyzator z funkcją grzania. 2.7 Oświetlenie: Spełniające warunki rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wyposażania. 2.8 Nadwozie: Wykonane z materiałów odpornych na korozję, zabezpieczone powłoką lakierniczą w kolorze zielonym - po uzyskaniu akceptacji koloru przez Zamawiającego. Powłoka lakiernicza ma umożliwić naklejenie nalepek informacyjnych bez utraty lub ograniczeń w gwarancji. 2.8.1 Na obu stronach pojazdu umieszczony herb miasta Pułtusk a pod nim napis Pułtusk. 2.9 Podłoga: Podłoga pokryta wykładzina antypoślizgową. 2.10 Okna: 2.10.1 Szyba przednia pełna. 2.10.2 Rozsuwana szyba boczna w oknie kierowcy. 2.11 Wentylacja: Naturalna przez uchylne lub przesuwne części okien bocznych oraz klapy dachowe lub klimatyzacja. 2.12 Kabina pasażerska: zabudowana zapewniająca całoroczne użytkowanie. 2.13 Tapicerka foteli odporna na zabrudzenie. 2.14 Pozostałe wyposażenie: - co najmniej dwa komplety kluczy do wszystkich zamków zastosowanych w pojeździe; - lusterka zewnętrzne; - apteczka; - przewód do ładowania baterii; - gaśnica; - koło zapasowe; III. GWARANCJE - MINIMALNE 3.1 Nadwozie: perforację korozyjną nie mniej niż 12 m-cy; 3.2 Silnik; 12 m-cy. bez limitu km; 3.3 Powłoki lakiernicze; 12 m-cy; 3.4 Całopojazdowa: 12 m-cy; 3.5 Bateria: 500 -700 cykli ładowania; 3.6 Wyłączenia z gwarancji: Z warunków gwarancji mogą być wyłączone żarówki, szczotki silnika, klocki hamulcowe, szczęki hamulcowe, paski klinowe, które uległy naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji; 3.7 Termin podjęcia naprawy gwarancyjnej: 72 godz. IV. DODATKOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 4.1Zapoznanie Zamawiającego z zakresem obsługi codziennej, techniką jazdy i obsługą urządzeń zamontowanych w pojeździe. V. ODBIÓR POJAZDÓW 5.1.Siedziba Zamawiającego. 5.2 Pojazdy przygotowane do odbioru z naładowanymi bateriami i uzupełnione w całości płynami eksploatacyjnymi. 5.3 Umieszczony na bokach pojazdu herb miasta Pułtusk a pod nim napis Pułtusk. 5.4 Umieszczone z tyłu i przodu pojazdu plakietka informacyjna, wykonana zgodnie z załącznikiem nr 4 do Wytycznych dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. VI. DOKUMENTACJA 6.1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dostawy pojazdów, dla każdego dostarczonego pojazdu: - instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim, - wykaz materiałów jakie zastosowano i które należy stosować ( płyny eksploatacyjne, żarówki, bezpieczniki itp.) 6.2 Dla zapewnienia ciągłości właściwego poziomu obsługi pojazdu strony każdorazowo uzgadniać będą sposób kontynuowania szkoleń pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę. Koszty szkoleń ponosi Zamawiający. VII. OBSŁUGA W OKRESIE EKSPLOATACJI 7.1 Dostawca będzie zobowiązany do pomocy technicznej w wypadku napraw..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·          

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.49.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·         Informacja na temat wadium: 11.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) ZALICZKI

·         przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    8.2.2.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy o wartości co najmniej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

·         określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
obowiązek wskazania w wykazie i złożenia dowodów dotyczących dostaw, które potwierdzają spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia;

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1. Cena - 90

·         2. Zasięg na jednym naładowaniu baterii - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pultusk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku - biuro podawcze, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie