IRPŚP.7013.9.1.2015/27                                                                            Pułtusk, 01.07.2015 r.

 

dot.: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zawiadamia o wyniku oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie usług przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej.

 

 

1.Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie Spółka Akcyjna,                    ul. Płocka 13, 06-400 Ciechanów

oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową ryczałtową 227.927,54 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 54/100)

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała spośród złożonych ofert najwyższą ilość punktów przyznawanych na  podstawie przyjętych kryteriów-ceny 90% i termin płatności faktury 10%.

Informacja  o wykonawcach, którzy złożyli oferty, ceny ofert i termin płatność faktur:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Termin płatności faktur w dniach- kryterium nr 1

Oferowana cena brutto w zł- kryterium nr 2

Liczba punktów

Suma przyznanych punktów

kryterium nr 1

kryterium nr 2

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie Spółka Akcyjna, ul. Płocka 13, 06-400 Ciechanów

30

227.927,54 zł

10

90

100

2.

PUHP „Justyn” Feit Rafał, ul. Makowska 142, 06-300 Przasnysz

30

807.319,11 zł

10

24,40

35,40

2. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 27 ust. ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po otrzymaniu niniejszej informacji e-mailem, prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnej informacji wraz z podaniem ilości przesłanych stron na e-mail: joanna.kalinowska@pultusk.pl

POTWIERDZAM OTRZYMANIE CZYTELNEGO PISMA

ŁĄCZNIE STRON …………………………………………

Sporządziła: Joanna Kalinowska

 

Z up. Burmistrza

Róża Krasucka

Zastępca Burmistrza