IRPŚP.7013.28.1.2015/6                                                                     Pułtusk, 25.06.2015 r.

 

dot.: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości      850.000,00 zł

 

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zawiadamia o wyniku oceny ofert złożonych w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na   zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości   850.000,00 zł

 

 

1.Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Bank Spółdzielczy w Legionowie, ul. Rynek 4, 05-120 Legionowo

oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową ryczałtową 125.049,96 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 96/100)

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert (cena o znaczeniu 98% oraz możliwość podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego 2%) oferta uzyskała łącznie 100 pkt , w tym cena 98 pkt i możliwość podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego – 2 pkt.

 

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

    

2. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Działając na podstawie art. 27 ust. ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po otrzymaniu niniejszej informacji e-mailem, prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnej informacji wraz z podaniem ilości przesłanych stron na e-mail: joanna.kalinowska@pultusk.pl

POTWIERDZAM OTRZYMANIE CZYTELNEGO PISMA

ŁĄCZNIE STRON …………………………………………

Sporządziła: Joanna Kalinowska

Z up. Burmistrza 

Róża Krasucka

Zastępca Burmistrza