IRPŚP.7013.25.1.2015/17                                                              Pułtusk, 24.06.2015 r.

 

dot.: przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2  w  Pułtusku

 

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zawiadamia o wyniku oceny ofert złożonych w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na   budowę  kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2  w  Pułtusku.

 

1.Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Budipol sp. z o.o., ul. Ludowa 61, 06-400 Ciechanów

oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową ryczałtową 997.841,33 zł brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 33/100).

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała spośród złożonych ofert najwyższą ilość punktów przyznawanych na  podstawie przyjętych kryteriów-ceny 88% i okresu gwarancji i rękojmi-12%.

Informacja  o wykonawcach, którzy złożyli oferty, zaproponowany okres rękojmi i gwarancji, ceny ofert i przyznane oferentom punkty w  kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Okres

gwarancji i

rękojmi-

kryterium

nr 1

 

Oferowana cena brutto w zł- kryterium nr 2

Liczba punktów

Suma przyznanych punktów

kryterium nr 1

kryterium nr 2

1.

Kortbud sp. z o.o., ul. Lipowa 7, 05-079 Okuniew

 

60

998.637,00 zł.

12

87,93

99,93

2.

FMG Realizacje Techniczne Grzegorz Gulatowicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 4/50, 06-400 Ciechanów

60

1.164.810,00 zł.

12

75,39

87,39

3.

BUDIPOL Sp. z .o.o, ul. Ludowa 61, 06-400 Ciechanów

60

997.841,33 zł.

12

88

100

4.

ZIEL-BUD Wojciech Rutkowski, ul. Czarodzieja 17, 03-116 Warszawa

60

1.175.288,42 zł.

12

74,71

86,71

5.

EVERSPORT Sp. z o.o., ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa

60

1.144.858,86 zł.

12

76,70

88,70

6.

GARDEN-SPORT SERVICE mgr inż. Krzysztof Perkowski, ul. Dolna 2, 05-120 Legionowo

60

1.042.920,70 zł.

12

84,20

96,20

7.

Eurocourt sp. z o.o., ul. Wolności 8, lok. 7, 26-600 Radom

60

1.111.920,00 zł.

12

78,97

90,97

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza

60

1.069.803,57 zł.

12

82,08

94,08

9.

Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka, Łazy ul. Prosta 8, 07-410 Ostrołęka

60

1.280.209,45 zł.

12

68,59

80,59

10.

Giermakowska Roboty Drogowe
i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół

60

1.147.000,83 zł.

12

76,56

88,56

11.

WALD-GLOB Jan Radecki Sp. j., ul. Kościuszki 41, 06-100 Pułtusk

60

1.093.222,30 zł.

12

80,32

92,32

12.

Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” sp. z o.o., Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „Chojnaccy”

60

1.220.011,16 zł.

12

71,97

83,97

13.

MORIS-SPORT Sp. z o .o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa

60

1.076.526,58 zł.

12

81,57

93,57

14.

ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE Janusz Mróz, ul. Sobieskiego 41/30, 05-120 Legionowo

60

1.091.051,31 zł.

12

80,48

92,48

15.

GARDENIA Sport sp. z o.o. ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

60

1.169.796,49 zł.

12

75,06

87,06

    

2. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Działając na podstawie art. 27 ust. ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po otrzymaniu niniejszej informacji e-mailem, prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnej informacji wraz z podaniem ilości przesłanych stron na e-mail: joanna.kalinowska@pultusk.pl

POTWIERDZAM OTRZYMANIE CZYTELNEGO PISMA

ŁĄCZNIE STRON …………………………………………

Sporządziła: Joanna Kalinowska

Burmistrz Miasta Pułtusk

Krzysztof Nuszkiewicz