IRPŚP.7013.9.1.2015                                                        Pułtusk, dnia 23.06.2015 r.

 

                                                                                                                                 

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu:

 

 

Pytanie nr 1 – dotyczące ust. 15.1 SIWZ oraz załącznika nr 2 do SIWZ  §1 ust. 1 tj. Istotnych Postanowień Umowy

 

Zgodnie z treścią ust 15.1. SIWZ, „Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie SIWZ, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze tymże SIWZ i IPU.” Jednocześnie zgodnie z § 1 ust 1 Istotnych Postanowień Umowy „Przedmiot zamówienia musi być wykonywany zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku nr XXIV/322/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. (załącznik nr 7 do SIWZ), uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/194/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. i uchwałą Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Pułtusku nr VI/53/2015 z dnia 20 marca  2015 r. przy założeniu, że wpływy z biletów otrzymywać będzie Wykonawca.

 

W związku z powyższymi zapisami SIWZ uwzględniającymi, jako składnik wynagrodzenia Wykonawcy wartość sprzedanych biletów, prosimy o wyjaśnienie czy ceny biletów podane w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/322/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009 r. będą niezmienne przez okres obowiązywania umowy tj. do dnia 30 czerwca 2016 r., a w przypadku przedłużenia obowiązywania umowy - do 31 grudnia 2016 r..

W świetle powyższych zapisów SIWZ, prosimy także o wyjaśnienie czy katalog osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/322/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009 r. będzie katalogiem zamkniętym przez okres obowiązywania umowy tj. j. do dnia 30 czerwca 2016 r., a w przypadku przedłużenia obowiązywania umowy - do 31 grudnia 2016 r.

Powyższe informacje są niezbędne dla wykonawców celem określenia ceny ofertowej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albowiem wykonawca musi mieć pewność (gwarancję), że jego wpływy z tytułu sprzedaży biletów pozostaną na stabilnym (z góry określonym) poziomie.

 

 

 Odpowiadając na pytanie nr  1.

Warunki zawarte w SIWZ  jak również  w projekcie umowy nie przewidują zmian
w tym zakresie.

 

Pytanie nr 2 – dotyczące § 1 ust. 4 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ

 

Zgodnie z § 1 ust. 4 Istotnych Postanowień Umowy, „Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia korekt do miejskiej sieci komunikacyjnej i rozkładów jazdy, uwzględniając stopień zapotrzebowania społecznego na usługi przewozowe a także z powodu uruchomienia komunikacji miejskiej z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych. W przypadkach konieczności dokonania zmian, Zamawiający zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą na 30 dni przed terminem wprowadzenia ww. zmian. Zmiany mogą nastąpić również na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. Ww. zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy powyżej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.”

 

W związku z powyższym zapisem SIWZ prosimy o wskazanie, o ile zmniejszy się ilość wozokilometrów objętych umową w niniejszym postępowaniu, w wypadku ziszczenia się warunków, o których mowa w powyższym § 1 ust. 4 Istotnych Postanowień Umowy, a w wypadku braku możliwości precyzyjnego wskazania ilości wozokilometrów, prosimy o wskazanie procentowej ich ilości.


Odpowiadając na pytanie nr 2.

Zmiany wynikające z wprowadzenia transportu elektrycznego mogą dotyczyć  linii komunikacyjnej na trasie: Popławy skrzyżowanie Bartodziejska /Tartaczna – Pułtusk D.A Przewidywane zmiany wprowadzane będą w porozumieniu  z Wykonawcą. Podstawą do
ich wprowadzenia będzie analiza poziomu zaspokojenia usług transportowych mieszkańców.
Zakres zmian na ww. trasie może dotyczyć zmniejszenia liczby kursów o 30% lub skrócenia trasy niektórych kursów(do 50%) o około 800 m. na skróconym kursie.

Sporządziła: Joanna Kalinowska

Z up. Burmistrza

Róża Krasucka

Zastępca Burmistrza