obrazek

SZP.271.6.2015                                                                                                       Pułtusk, 23.06.2015 r.                                                                                                        

 

Pułtusk: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn: Roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca - wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 23.06.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6920391, faks 023 6924296.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pultusk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn: Roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca - wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn: Roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca - wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: budowę 86 kompletnych instalacji solarnych dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pułtusk 2) zakres inwestycji został określony w dokumentacji projektowej na budowę instalacji solarnych w gospodarstwach domowych autorstwa Novista, 00-834 Warszawa, ul. Pańska 73 oraz dokumentacja projektowa i aktualizacje autorstwa Przedsiębiorstwa Usług Projektowo-Montażowych Spółka z o.o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7 - załącznik nr 8. UWAGA: Wszystkie Pliki spakowane są bezpłatnym programem 7-zip. Pliki należy pobrać oraz umieścić w jednym folderze, następnie rozpakować programem 7-zip. 3) Zamawiający nie posiada majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej. Obowiązkiem wykonawcy jest pozyskanie autorskich praw majątkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 4) Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności: a) stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawcę w dzienniku budowy, b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru inwestorskiego, c) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych przygotowanie dokumentacji zamiennej d) bieżące doradzanie Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z realizacją inwestycji, e) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej - Wykonawca ma obowiązek udzielić wyjaśnień w terminie nie później niż 3 dni od daty ich zgłoszenia, f) wyjaśnianie z wykonawcą robót wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, g) sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała, h) udział w komisjach i naradach koordynacyjnych i technicznych, i) udział w odbiorach technicznych, w odbiorach urzędowych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, j) zapewnienie udziału przedstawicieli poszczególnych branż budowlanych w sprawowaniu nadzoru autorskiego zgodnie ze specyfiką przedmiotu zamówienia, k) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami prawa, l) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową, m) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy, n) dokonywanie stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, o) sporządzanie protokołów, notatek i/lub zapisów z ustaleń, p) przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót objętych inwestycją, co do ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi interpretacjami, q) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub robót zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, r) opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na roboty dodatkowe nie objęte dokumentacją projektową a wynikłe w trakcie realizacji robót, s) niezwłoczne uzgadnianie i ocenę zasadności, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub korygujących w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót w toku prowadzonych prac, w szczególności w stosunku do rozwiązań technicznych i technologicznych, t) udzielania Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych oraz innym wykonawcom zaangażowanym w realizację inwestycji, w ramach ustalonego wynagrodzenia, wszelkich informacji oraz porad dotyczących realizacji inwestycji w zakresie objętym nadzorem autorskim, u) zachowania tajemnicy w pełnym zakresie we wszelkich sprawach związanych z realizacją inwestycji oraz niniejszej umowy. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy przekazywania lub udostępniania niezbędnych materiałów oraz informacji upoważnionym do ich uzyskania organom administracji i władzom państwowym. v) powierzenia wykonywania czynności z zakresu nadzoru autorskiego wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane 5) Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony będzie: a) według potrzeb wynikających z postępu robót i w terminach zapewniających ciągłość prac (bez przestojów), z zastrzeżeniem lit. b niniejszego ustępu, b) na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie, drogą e-mail lub faksem, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba że strony uzgodnią inne terminy stosownie do potrzeb). 6) O ile strony nie ustalą inaczej, szczegółowe decyzje projektowe Wykonawca będzie podejmował w następujących terminach: 1) wyjaśnianie zgłoszonych wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, STWiORB i ewentualnie uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej - w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku, 2) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji - w terminie 3 dni od daty otrzymania wyników, 3) uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych - w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, 4) uzgadnianie z autorami dokumentacji projektowej rozwiązań zamiennych i innych decyzji projektowych, mogących ingerować w sferę chronioną prawem autorskim – w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 71.00.00.00-8, 71.22.10.00-3, 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·         Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie budowy instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych dla inwestycji obejmującej budowę instalacji solarnej o powierzchni min. 5 m2 (w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego).Uwaga: Zamawiający stawiając powyższy warunek nakłada na Wykonawcę obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń, tylko w stosunku do usług, które potwierdzą spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt III.3.2 Zamawiający uzna, że powyższy warunek udziału w postępowaniu jest spełniony, a Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie udzielanego zamówienia, gdy wykazaną przez Wykonawcę usługę wykonał należycie;

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia minimum: 5.1.4.1 jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min. 5 lat doświadczeń na stanowisku projektanta; 5.1.4.2 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i min. 5 lat doświadczeń na stanowisku projektanta 5.1.4.3 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 lat doświadczeń na stanowisku projektanta. Uwaga: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwęglę dnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

·         określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
W wykazie Wykonawca winien ująć usługi, które zostały wykonane należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadające, swoim zakresem usługom określonym w warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonym w pkt III.3.2;

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1. Cena - 96

·         2. Termin płatności faktury - 4

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, b) przekroczenia terminów określonych w umowie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; c) przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, 3) zmianę stawki i kwoty podatku VAT oraz zmianę z tego powodu kwoty wynagrodzenia brutto. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad ust. 2 pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego z jednoczesnym proporcjonalnym do zmniejszonego zakresu zamówienia (do wartości zaniechanych nadzorów), zmniejszeniem wynagrodzenia określonego kwotą ryczałtową; wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie wyliczenia procentowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie, co zostanie potwierdzone przez obie Strony umowy stosownym protokołem; 2) ad ust. 2 pkt 2 - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi: lit. a) o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, lit. b) o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły. 3) ad ust. 2 pkt 3 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pultusk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

 

30.06.2015 godzina 10:00

miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk - Biuro Podawcze.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                        Róża Krasucka

                                                                        Zastępca Burmistrza

 

 

http://pomoc.sputniksoftware.com/pliki/dokumentacja_projektowa.7z.001

http://pomoc.sputniksoftware.com/pliki/dokumentacja_projektowa.7z.002

http://pomoc.sputniksoftware.com/pliki/dokumentacja_projektowa.7z.003

 

UWAGA: Wszystkie Pliki spakowane są bezpłatnym programem 7-zip. Pliki należy pobrać oraz umieścić w jednym folderze, następnie rozpakować programem 7-zip.