IRPŚP.7013.9.1.2015                                                              Pułtusk, dnia 22.06.2015 r.

 

                                                                                                                                  

 

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 850.000,00 zł

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu:

 

1.    Czy Zamawiający dokona zmiany Zarządzania  Burmistrza z dnia 02/06/2015r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego? Występuje błąd:  spłata kredytu następuje od roku 2017, a nie 2016.

Odp. 1

Tak, Gmina dokonła zmiany zarządzenia z datą 17.06.2015 r.

2.      Wg jakich notowań liczona będzie wysokość WIBIR 6M do oprocentowania kredytu? Czy będzie to np. notowanie z konkretnego dnia kwartału, czy średnia z jakiegoś okresu czasowego?

Odp.  2

Do przetargu koszt należy wyliczyć w wysokości WIBOR 6M na dzień 15.06.2015 r.

3.    Czy termin spłaty odsetek w/w kredytu przypadać będzie na ostatni dzień kwartału kalendarzowego, począwszy od 30.09.2015r?

Odp. 3

Odsetki na koniec kwartału, począwszy od 30.09.2015 roku

4.    Dokument o wyborze K. Nuszkiewicza na Burmistrza Miasta Pułtusk.

Odp. 4

W załączeniu przekazuję dokument o wyborze Burmistrza Miasta Pułtusk.

5.    Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu 850.000,00 zł.

Odp. 5

W załączeniu przekazuję Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu 850.000,00 zł.

 

6 . Czy weksel  własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę  wraz z deklaracją wekslową będzie przy kontrasygnacie  Skarbnika?

Odp. 6

Tak

7.    Czy umowa kredytowa zostanie zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika ?

Odp. 7

Tak.

8.    Prośba o aktualne zaświadczenia ZUS i US

Odp. 8

W załączeniu przekazuję zaświadczenie ZUS i US

9.Czy Gmina wyrazi zgodę na następujący  na zapis w umowie kredytowej  „W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej 0 (zera), Strony zgodnie postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa 0 (zero) powiększona o marżę Banku.”

Odp. 9

Tak.

10.  Czy Gmina wyrazi zgodę  na  składanie do  Banku (lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Miasta) w terminie 30 dni od ich sporządzenia:

- kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych Rb NDS, RbN, RbZ, Rb27s, Rb28s

- rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Gminy wraz z opiniami RIO

- projektów budżetów i projektów WPF (w kolejnych latach) wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF – po ich zatwierdzeniu

- uchwał w sprawie wyboru Burmistrza oraz powołania Skarbnika Gminy – w przypadku zmian

 -zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych gwarancjach, poręczeniach oraz aktywach oferowanych jako zabezpieczenie?

Odp. 10

Projekt budżetu i WPF  dostępne są na stronie www.bip.pultusk.pl, co do pozostałych dokumentów Gmina zgadza się na ich przesyłanie do Banku.

11.     Prośba o podanie  zadłużenia Gminy Pułtusk   na dzień 31/05/2015r  z tytułu kredytów, pożyczek w instytucjach finansowych ( z podziałem na rodzaj produktu, udzielonej kwoty, aktualnego zadłużenia,  końcowego terminu spłaty   oraz  nazwy instytucji finansowej, która udzieliła kredytu/pożyczki

Odp. 11

Zadłużenie Gminy Pułtusk z załączeniu.

12.  Czy Zamawiający korzysta z leasingu, faktoringu ? Jeśli tak, to prośba o podanie zadłużenia na 31/05/2015r ( z podziałem na : nazwa instytucji leasingowej/faktoringowej  udzielona kwota , aktualne zadłużenie , końcowy termin spłaty).

Odp. 12

Gmina Pułtusk nie korzysta z leasingu i faktoringu.

 

      13.    Czy Gmina   udzieliła poręczeń, gwarancji?(jeśli tak to za kogo i na jakie kwoty i terminy -  stan na 31/05/2015r )

Odp. 13 Gmina nie udziela poręczeń ani gwarancji.

 14.  Czy Zamawiający emitował papiery wierzytelnościowe ? Jeśli tak to jakie, na jaka kwotę i okres.

Odp. 14.  Informacja o obligacjach jest zamieszczona w zadłużeniu.

15.    Czy Gmina wyemitowała obligacje w kwocie 2 MPLN , które były planowane do emisji w maju br.?

Odp. 15

Gmina nie wyemitowała tych obligacji, emisja planowana jest w czerwcu br.

16.    Prośba o aktualny WPF

Odp. 16

Aktualny WPF jest dostępny pod adresem www.bip.pultusk.pl

 

17.    Zgodnie z SIWZ spłaty kapitału następować będą w równych kwotach- kwartalnie po 21.250 PLN czyli w 40 ratach , w związku z tym spłaty powinny się rozpocząć od 31/03/2017, a nie 2016 r .  Czy Zamawiający    potwierdza  , termin rozpoczęcia spłat kapitału  31/03/2017r ?

Odp. 17

Tak.

18.              W związku z chęcią wzięcia udziału w przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 850.000,00 zł, prosimy o udostępnienie dokumentów  niezbędnych do oceny wniosku kredytowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu JST:

 

Dokumenty standardowe

 

c

Zaświadczenie o nadanie numeru Regon i NIP

 

c

Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST

 

c

Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok

 

c

Uchwała budżetowa nr  VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 maja 2015r.

(w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy) wraz z:

1)   planem dochodów i wydatków,

2)   planem przychodów i rozchodów,

3)   informacją o stanie mienia komunalnego,

4)   planem zadań inwestycyjnych.

 

c

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości spłaty kredytu

 

c

Roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata,  sporządzane na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów:

c   Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 4 kwartały roku ubiegłego a w przypadku jego braku za 3 kwartały

c   Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności za 4 kwartały roku ubiegłego a w przypadku jego braku za 3 kwartały

c   Rb-Z –kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 4 kwartały roku ubiegłego a w przypadku jego braku za 3 kwartały

c   Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu za rok ubiegły  a w przypadku jego braku półroczne Rb-PDP

c   Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych JST za rok ubiegły  a w przypadku jego braku ostatnie miesięczne

c   Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych JST za rok ubiegły a w przypadku jego braku ostatnie miesięczne

 

c

Sprawozdawczość za I kwartał 2015r. :

c   Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce – deficycie

c   Rb-N – kwartalne sprawozdanie o należnościach

c   Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o zobowiązaniach

 

c

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetów za 2013r.

 

Dokumenty dodatkowe:

c

Uchwała o powołaniu skarbnika / głównego księgowego

Odp. 18

Powyższe dokumenty zostaną udostępnione przez podpisaniem umowy kredytowej.

W wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 25.06.2015 r. do godz. 10:00.

 

Sporządziła: Joanna Kalinowska

 

Z upoważnienia Burmistrza

Róża Krasucka