IRPŚP.7013.9.1.2015/27                                                                          Pułtusk, 18.06.2015 r.

 

dot.: przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Widok w  Pułtusku

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zawiadamia o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Widok w Pułtusku.

1.Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 10 złożoną przez Wykonawcę:

Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych Giermakowska Danuta, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół

oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową ryczałtową 348.757,53 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 53/100).

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała spośród złożonych ofert najwyższą ilość punktów przyznawanych na  podstawie przyjętych kryteriów-ceny 88% i okresu gwarancji i rękojmi-12%.

Informacja  o wykonawcach, którzy złożyli oferty, zaproponowany okres gwarancji i  rękojmi, ceny ofert i przyznane oferentom punkty w  kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach- kryterium nr 1

Oferowana cena brutto w zł- kryterium nr 2

Liczba punktów

Suma przyznanych punktów

kryterium nr 1

kryterium nr 2

1.

Kortbud sp. z o.o., ul. Lipowa 7,      05-079 Okuniew

60

398.397,00 zł

12

77,03

89,03

2.

FMG Realizacje Techniczne Grzegorz Gulatowicz,         ul.Powstańców Wielkopolskich 4/50, 06-400 Ciechanów

60

488.310,00 zł.

12

62,85

74,85

 3.

BUDIPOL Sp. z .o.o., ul. Ludowa 61, 06-400 Ciechanów

60

447.825,83 zł.

12

68,53

80,53

4.

ZIEL-BUD Wojciech Rutkowski, ul. Czarodzieja 17, 03-116 Warszawa

60

514.898,44 zł.

12

59,60

71,60

5.

EVERSPORT Sp. z o.o., ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa

60

415.400,54 zł.

12

73,88

85,88

6.

GARDEN-SPORT SERVICE mgr inż. Krzysztof Perkowski, ul. Dolna 2, 05-120 Legionowo

60

445.918,15 zł.

12

68,83

80,83

7.

Eurocourt sp. z o.o., ul. Wolności 8, lok. 7, 26-600 Radom

60

439.110,00 zł.

12

69,89

81,89

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza

60

362.850,00 zł.

12

84,58

96,58

9.

Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka, Łazy ul. Prosta 8, 07-410 Ostrołęka

60

534.503,09 zł.

12

57,42

69,42

10.

Giermakowska Roboty Drogowe
i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych Giermakowska Danuta, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół

60

348.757,53 zł.

12

88

100

11.

WALD-GLOB Jan Radecki Sp. j., ul. Kościuszki 41, 06-100 Pułtusk

60

633.236,57 zł.

12

48,47

60,47

12.

Zakład Instalacji Sanitarnych i CO Roboty Budowlane Ochmański Ryszard , ul. Fredry 20/40, 87-800 Włocławek

36

461.680,50 zł.

0

66,48

66,48

13.

MORIS-SPORT Sp. z o .o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa

60

391.817,39 zł.

12

78,33

90,33

14.

ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE Janusz Mróz, ul. Sobieskiego 41/30, 05-120 Legionowo

60

414.374,64 zł.

12

74,06

86,06

15.

GARDENIA Sport sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

60

539.638,43 zł.

12

56,87

68,87

         

2. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                   Zastępca Burmistrza

                                                                                    Róża Krasucka