IRPŚP.042.11.1.2015                                                                                         Pułtusk, dnia 03.06.2015 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

dot. ogłoszenia o zamówieniu na budowę Żłobka Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Rafała Krajewskiego 3 w Pułtusku

Postępowanie opublikowano w  BZP pod nr 134664 - 2015 w dniu 03.06.2015 r.

 

 

Zamawiający w wyniku oczywistej omyłki w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej podał jako termin zakończenia zamówienia datę 30.09.2015 r..

W związku z powyższym Zamawiający w wyniku sprostowania oczywistej omyłki w ww. dokumentach zastępuje datę zakończenia zamówienia z 30.09.2015 r. na 30.09.2016 r.

 

 

 

 

                                                                                Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                                Krzysztof Nuszkiewicz

 

 

 

W załączeniu:

1.      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia