IRPŚP.7013.25.1.2015/11                                                 Pułtusk, dnia 29.05.2015 r.

 

 Dot.: przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy  Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Widok w  Pułtusku.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu:

 

W dokumentacji przetargu zażądano przedstawienia Aprobaty  ITB m.in.  dla sztucznej trawy. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z normą wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Aprobaty / Rekomendacje ITB były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała jeszcze zharmonizowana norma. Od  dnia 1 maja 2004r. nie jest wymagane posiadanie dokumentu ITB na sztuczną trawę. Aktualnie nie można już uzyskać tych dokumentów, można tylko przedłużyć ważność istniejących.

Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od żądania Aprobaty / Rekomendacji ITB i  dopuści inny dokumenty równoważny, tj. deklarację zgodności z normą                           PN-EN 15330-1:2008?

 

Odp. Zamawiający odstępuje od żądania Aprobaty i dopuszcza dokumenty równoważne.

 

Sporządziła: Joanna Kalinowska

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Krzysztof Nuszkiewicz