IRPŚP.7013.9.1.2015/16                                                                                      Pułtusk, dnia 22.05.2015 r.

Dot.: przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Widok w Pułtusku.

 

ZAWIADOMIENIE 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu:

 

1.    Prosimy o potwierdzenie, iż w skład w/w zamówienia wchodzą jedynie roboty budowlane wymienione w przedmiarze robót, a nie wszystkie roboty przewidziane w projekcie pn.:  „Zagospodarowanie terenu w boiska i plac zabaw dla dzieci na skarpie przy ul. Widok w  Pułtusku”.

 

Odp.1

Zamawiający potwierdza, że w skład zamówienia wchodzą jedynie roboty budowlane wymienione w przedmiarze robót tj. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej.

 

2.    Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowane roboty:

-budowa placu zabaw,

-budowa siłowni zewnętrznej,

-nasadzenia zieleni,

-budowa studni chłonnej,

-oraz inne roboty nie wymienione w przedmiarze robót i SIWZ nie są częścią składową niniejszego zamówienia.

Uwaga: Jako rozwiązanie zamienne dla budowy studni chłonnej w przedmiarze robót zostało uwzględnione odwodnienie liniowe boiska i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej.

 

Odp. 2

Zamawiający potwierdza, że:

 -budowa placu zabaw,

-budowa siłowni zewnętrznej,

-nasadzenia zieleni,

-budowa studni chłonnej,

-oraz inne roboty nie wymienione w przedmiarze robót i SIWZ

nie są częścią składową zamówienia.

Sporządziła: Joanna Kalinowska

 

                                                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                                                                        Róża Krasucka

                                                                                                                    Zastępca Burmistrza