obrazek

 

SZP.271.2.2015                                                                                 Pułtusk 2015.03.04

dot.: przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca - wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, o  wyniku oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu Chwyć swój promyk słońca - wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Lebart Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp.j.

ul. Kryształowa 21

Rakowiska

21-500 Biała Podlaska

 

oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 4.193.133,19 zł brutto (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści trzy złote  19/100).

Wykonawca zaoferował kolektory wyprodukowane w 2015 r.

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
i uzyskała 100 punktów przyznawanych na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert  – cena
o znaczeniu 90 % i rok produkcji kolektora 10 %.

 

Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ponieważ w przetargu nieograniczonym wpłynęła tylko jedna oferta.

Burmistrz Miasta Pułtusk

Krzysztof Nuszkiewicz