obrazek

IPU.042.3.4.2014                                                                             Pułtusk, dnia 22.08.2014 r.

Zaproszenie
do złożenia oferty na pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- "Moja przyszłość".

 

Gmina Pułtusk zwraca się z pytaniem o możliwość i cenę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- "Moja przyszłość" o numerze POKL.09.01.02-14-001/14 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie zadań  asystenta koordynatora projektu. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi asystenta koordynatora projektu w siedzibie zamawiającego lub jego jednostkach podległych. Przewidywany czas pracy asystenta koordynatora dla jednej grupy wynosi 2 godz. tygodniowo (zadania będą realizowane w 6 grupach).

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających prawidłowe wdrożenie, realizację i rozliczenie projektu, w szczególności:

 1. Nadzór nad terminowością wydatkowania środków finansowych, sporządzanie wymaganych zestawień,
 2. Sporządzanie informacji o wydatkowaniu środków finansowych dla Lidera oraz Grupy sterującej,
 3. Sporządzenie dokumentów Projektu, przygotowywanie sprawozdań i dokonanie wstępnej kontroli merytorycznej dokumentów księgowych, odpowiadanie za dokonanie zakupów towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym za stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), opracowanie regulaminu naboru do grup projektowych i wyłonienie uczniów i uczennic do udziału w projekcie, czuwanie nad zapewnieniem równości szans, w tym równości płci przy wyborze uczniów do projektu oraz personelu projektu,
  1. Udzielanie informacji oraz odpowiadanie za politykę informowania o Projekcie na zewnątrz,
  2. Obsługiwanie zewnętrznych kontroli.

II Wymagania w stosunku do osoby pełniącej funkcję asystenta koordynatora projektu

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne lub prawnicze (kopia dyplomu),
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy w samorządzie gminnym, w tym m.in. na stanowisku wymagającym znajomości przepisów ustawy o systemie oświaty (kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu),
 3. Znajomość realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 4. Dyspozycyjność,  
 5. Znajomość obsługi pakietu MS OFFICE, Internetu.
 6. Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III Informacje ogólne o projekcie

W ramach projektu w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.:

 1. przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z nauki języka obcego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia zawiązane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym w wymiarze 6 grup razy 20 godzin miesięcznie,

b. zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć,

c. zakup materiałów edukacyjnych (książki, materiały edukacyjne),

d. organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach zawiązanych ze szkolnictwem     wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.) dla 6 grup.

 

Powyższe zadania będą realizowane w:

 

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku,

- Publicznej Szkole Podstawowej w Bobach,

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr Henryka Sucharskiego w Pułtusku,

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,

- Publicznym Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego,

 

 

- Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.

 

Wartość projektu przypadająca na Partnera nr 96, tj. Gminę Pułtusk wynosi 147.060,00 zł

 

IV Termin wykonania przedmiotu zamówienia -od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 30 czerwca 2015 roku.

 

V Kryterium oceny ofert - cena o znaczeniu 100%

 

VI Oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 2. Kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie, zgodnie z pkt II ppkt 2

 

VII Oznaczenie oferty:

"Oferta na pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- "Moja przyszłość"

 

VIII Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w postaci papierowej w Urzędzie Miejskim w Pułtusku - Biuro Podawcze, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtuskdo dnia 02.09.2014 r.do godz. 10.00.

Prowadzący sprawę - Samodzielny Referat Inwestycji i Programów Unijnych - Kierownik Referatu Andrzej Grąbczewski tel. (023) 692 81 25, fax (023) 692 42 96,
e-mail: andrzej.grabczewski@pultusk.pl

Niniejsze zaproszenie do złożenia ofert podlega przepisom art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia wyboru dokonanego na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert w przypadku nie uzyskania dofinansowania projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski