IPU. 7011.37.2014                                                              Pułtusk, 29.01.2014

 

 

 

 

Zaproszenie

do złożenia ofert na wykonywanie
w 2014 r. map do celów projektowych
na zlecenie Gminy Pułtusk

 

 

 

Gmina Pułtusk zwraca się z pytaniem o możliwość i cenę wykonania w 2014 r. – każdorazowo na pisemne zlecenie, map do celów projektowych, odrębnych obszarów na terenie miasta i gminy Pułtusk w tym każdorazowo w wersji papierowej - 4 egzemplarze i w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz (jeśli występuje w wersji elektronicznej w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku).

Oferta powinna zawierać:

1.      Cenę wykonania map do celów projektowych dla obszarów:

-          wiejskich o powierzchni do1 ha,

-          wiejskich o powierzchni od 1 ha do 6 ha - cena za 1 ha plus cena za każdy zakończony ha,

-          wiejskich o powierzchni powyżej 6 ha - cena za 6 ha plus cena za każdy zakończony ha,

-          miejskich o powierzchni do 1 ha,

-          miejskich o powierzchni od 1 ha do 6 ha- cena za 1 ha plus cena za każdy zakończony ha,

-          miejskich o powierzchni powyżej 6 ha - cena za 6 ha plus cena za każdy zakończony ha.

2.      W przypadku rozpoczętego, a nie zakończonego następnego hektara, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca naliczał będzie cenę wykonania map proporcjonalnie do faktycznej powierzchni niepełnego następnego hektara.

 

3.      Kopię niezbędnych uprawnień do wykonania niniejszego zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia:

1.      Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia dla obszarów o powierzchni do 1 ha w terminie 4 tygodni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

2.      Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia dla obszarów o powierzchni powyżej 1 ha w terminie 5 tygodni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

 

 

Oznaczenie oferty:

„Oferta na wykonanie w 2014 r. map do celów projektowych na zlecenie Gminy Pułtusk.”

 

Wykonawca zostanie wybrany spośród ofert dostarczonych do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk do dnia 14.02.2014 r. do godz.1000.

Referat prowadzący sprawę: Samodzielny Referat Inwestycji i Programów Unijnych– Kierownik Referatu – Andrzej Grąbczewski, tel. (023) 692 81 25, fax (023) 692 42 96, e-mail andrzej.grabczewski@pultusk.pl.  

Niniejsze zaproszenie do złożenia ofert podlega przepisom art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                                                            Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                                                                            Wojciech Dębski