SZP.271.20.2012                                                                                                                       Pułtusk, 06.11.2012 r.

 

Wykonawcy,

którzy brali udział w przetargu nieograniczonym na adaptację pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Pułtusku

 

           Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Pułtusku

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

Cezary Siemek INSTAL-MAX

ul. Wł. Andersa 10

06-100 Pułtusk

 

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową ryczałtową 86 365,43  zł brutto (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 43/100).

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała spośród złożonych ofert najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium – cena o znaczeniu 100 %.

Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena 100%" oraz cena wykonania zamówienia

1

Cezary Siemek INSTAL-MAX

ul. Wł. Andersa 10, 06-100 Pułtusk

86 365,43 zł

100 pkt

2

F&B Katarzyna Dąbrowska

ul. Ignacego Paderewskiego 9, 06-102 Pułtusk

87 330,00 zł

98,90 pkt

 

2.   Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

3.   Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

4.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

                                                                                    Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                                    Wojciech Dębski