obrazek

 

SZP.271.16.2012                                                                                                          Pułtusk 23.08.2012 r.

 

Wykonawcy,

którzy brali udział w przetargu nieograniczonym na realizację zajęć dydaktycznych w ramach projektu Pod wiatr – indywidualizacja nauczania w Gminie Pułtusk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

           Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zajęć dydaktycznych w ramach projektu Pod wiatr- indywidualizacja nauczania w Gminie Pułtusk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 4 złożoną przez firmę:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

ul. Płońska 57a

06-400 Ciechanów

 

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową ryczałtową 379.526,40  zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 40/100).

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała spośród złożonych ofert najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium – cena o znaczeniu 100 %.

Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena 100%" oraz cena wykonania zamówienia

1

MOZWER”

ul. Klemensa Matusiaka 11/2

43-316 Bielsko-Biała

Wykonawca wykluczony
z postępowania

2

Fundacja „Pro Publico Bono”

ul. Objazdowa 3

03-771 Warszawa

93,87 pkt

404.301,60 zł

3

LINGUA Nauczanie Języków Obcych

Mariusz Jaskulski

ul. Mrozowskiego 7/1

27-200 Starachowice

94,47 pkt

401.745,60 zł

4

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Warszawie

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

ul. Płońska 57a

06-400 Ciechanów

100 pkt

379.526,40  

                                                                Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                Wojciech Dębski