Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.–Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców- w przypadku składania wniosku w formie pisemnej (formularz wniosku można uzyskać w  Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku, pokój na 2 na parterze a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pultusk.pl) bądź wniosek elektroniczny przesłany „wnioskiem ogólnym” w platformie ePUAP (Katalog spraw, sprawy ogólne, najczęściej załatwiane sprawy, wniosek ogólny do podmiotu publicznego)
 2. Dowód osobisty – do wglądu.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. W przypadku ubiegania się o zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych / braku osób zameldowanych do okazania przed notariuszem do wglądu tytuł prawny nieruchomości (np. akt notarialny, numer księgi wieczystej, decyzja o przydziale mieszkania).

Osoby uprawnione do składania wniosku:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców składa osoba, której wniosek dotyczy.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców może złożyć rodzic, opiekun prawny lub kurator.

W przypadku wniosku o liczbie osób zameldowanych / braku osób zameldowanych, składa właściciel nieruchomości lub inna osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości- po okazaniu tytułu prawnego.

Sposób złożenia wniosku:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Wniosek można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMPultusk/skrytka), podpisując go profilem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa 17,00 zł. płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Pułtusku – parter, lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu nr: 16102015920000290202763555.

Nie pobiera się opłat za wydanie zaświadczenia w przypadkach przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 7 dni, w miarę możliwości, zwykle zaświadczenia wydawane są niezwłocznie po złożeniu wniosku („od ręki”)

Sposób zakończenia postępowania:

Postępowanie kończy się wydaniem zaświadczenia, bądź wydaniem postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Odbiór zaświadczenia:

w zależności od żądania wnioskodawcy:

  1. osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pułtusk - parter pokój nr 2
  2. przesyłka listowna
  3. dokument do odbioru na skrzynce ePUAP.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje wniesienie zażalenia w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, do Wojewody Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, złożone za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk.