Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany formularz wniosku o udostępnienie danych – formularz można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku, pokój nr 2 na parterze, a także można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty za udostępnienie danych (dotyczy podmiotów uzyskujących dane odpłatnie).

Sposób złożenia wniosku:

Wniosek składa się osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku, pokój nr 2 na parterze lub za pośrednictwem platformy ePUAP

Opłaty:                                                                                              

Opłata w kwocie 31,00 zł za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod danym adresem.
Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Pułtusku - parter lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu nr:16102015920000290202763555.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 7 dni

Sposób zakończenia postępowania:

Postępowanie kończy się udostępnieniem danych osobowych bądź wydaniem decyzji odmawiającej udostępnienia danych, które strona otrzymuje za pośrednictwem poczty. 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia danych w formie decyzji administracyjnej, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa - w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk.