Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej                                    

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” - druk można uzyskać w uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku, pokój nr 2 na parterze.
  2. Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej wymeldowania – do wglądu.
  3. W przypadku wymeldowania przez pełnomocnika- dokument pełnomocnictwa do dokonania czynności meldunkowych, natomiast w przypadku składania wniosku elektronicznie- elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym udzielającego pełnomocnictwa.

Sposób złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku, pokój nr 2 na parterze, lub elektronicznie w platformieePUAP

Opłaty:

Od czynności wymeldowania opłat nie pobiera się.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu wniosku -„od ręki”.

Sposób zakończenia postępowania:

Postępowanie kończy się wymeldowaniem.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osobiście osoba wymeldowująca się, a w przypadku osoby małoletniej czynności wymeldowania dokonuje w jej imieniu przedstawiciel ustawowy.
Wymeldowania można dopełnić również przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej (art.33 §2 kodeksu postępowania administracyjnego), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.