Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

1.      Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” – druk można uzyskać Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku, pokój nr 2 na parterze.

2.      W przypadku obywatela RP- dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania – do wglądu; w przypadku obywatela państwa członkowskiego UE, obywatela państwa członkowskiego EFTA- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej- ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a jego członek rodziny- ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE lub inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela UE; w przypadku cudzoziemca- wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) lub na podstawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej- dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany- do wglądu.

3.      Dokument w oryginale potwierdzający tytuł prawny do lokalu zawierający również adres nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, decyzja przydziału lokalu, umowa najmu lokalu) – do wglądu. W przypadku składania wniosku w sposób elektroniczny do wniosku należy załączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub jego odwzorowanie cyfrowe.

4.   W przypadku zameldowania przez pełnomocnika- dokument pełnomocnictwa do dokonania czynności meldunkowych, natomiast w przypadku składania wniosku elektronicznie- elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym udzielającego pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia wniosku:

  1. Wniosek należy złożyć osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku, pokój nr 2 na parterze lub elektronicznie w platformie ePUAP .

Opłaty:

Od czynności zameldowania opłat nie pobiera się.
W przypadku zameldowania dokonywanego przez pełnomocnika, należna jest opłata skarbowa 17,00 zł. za złożenie pełnomocnictwa.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu wniosku – przeważnie bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Sposób zakończenia postępowania:

Postępowanie kończy się zameldowaniem osoby.

Dodatkowe informacje:

Właściciel lokalu bądź najemca lokalu potwierdza fakt przebywania pod wskazanym adresem osoby meldującej się, składając własnoręczny podpis na druku „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje osobiście osoba meldująca się, a w przypadku osoby małoletniej czynności zameldowania dokonuje w jej imieniu przedstawiciel ustawowy.
Zameldowania na pobyt czasowy można dopełnić również przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej (art.33 §2 kodeksu postępowania administracyjnego), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.