Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” - druk można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku, pokój nr 2 na parterze.
  2. W przypadku obywatela RP- dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania – do wglądu; w przypadku obywatela państwa członkowskiego UE, obywatela państwa członkowskiego EFTA- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej- ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a jego członek rodziny- ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE; w przypadku cudzoziemca (obywateli państw trzecich) - karta pobytu z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały- do wglądu.
  3. Dokument w oryginale potwierdzający tytuł prawny do lokalu zawierający również adres nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, decyzja przydziału lokalu, umowa najmu lokalu) – do wglądu. W przypadku składania wniosku w sposób elektroniczny do wniosku należy załączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub jego odwzorowanie cyfrowe.
  4. W przypadku zameldowania przez pełnomocnika- dokument pełnomocnictwa do dokonania czynności meldunkowych, natomiast w przypadku składania wniosku elektronicznie- elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym udzielającego pełnomocnictwa.

Sposób złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku, pokój nr 2 na parterze budynku, lub elektronicznie w platformie ePUAP

Opłaty:

Od czynności zameldowania opłat nie pobiera się.
W przypadku zameldowania dokonywanego przez pełnomocnika, należna jest opłata skarbowa 17,00 zł. za złożenie pełnomocnictwa.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu wniosku – przeważnie bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Sposób zakończenia postępowania:

Postępowanie kończy się zameldowaniem osoby i wydaniem zaświadczenia, które należy odebrać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku, pokój nr 2.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje wniesienie zażalenia w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, do Wojewody Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, złożone za pośrednictwem Burmistrza Miasta

Dodatkowe informacje:

Właściciel lokalu bądź najemca lokalu potwierdza fakt przebywania pod wskazanym adresem osoby meldującej się, składając własnoręczny podpis na druku „Zgłoszenie pobytu stałego”.
Zameldowania na pobyt stały dokonuje osobiście osoba meldująca się, a w przypadku osoby małoletniej czynności zameldowania dokonuje w jej imieniu przedstawiciel ustawowy.
Zameldowania na pobyt stały można dopełnić również przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej (art.33 §2 kodeksu postępowania administracyjnego), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.