OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PUŁTUSKA

z dnia 14.04.2022 r., publikowane 19.04.2022 r.,

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Pułtusk obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. „uchwały krajobrazowej”.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku nr XV/133/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Miasta Pułtusk projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla Gminy Pułtusk,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Pułtusk obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. „uchwały krajobrazowej”.

Projekt uchwały dostępny będzie w dniach: 27 kwietnia – 17 maja 2022 r., w godzinach pracy Urzędu tj. od 800 do 1700 (w poniedziałki), od 800 do 1600 (od wtorku do czwartku), od 800 do 1500 (w piątki) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pułtusku: www.pultusk.pl oraz BIP: bip.pultusk.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 17:00 w siedzibie tut. Urzędu (Sala Rady), ul. Rynek 41.

Każdy zainteresowany może składać uwagi do projektu uchwały. Uwagi zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można składać do Burmistrza Pułtuska: osobiście w Biurze Podawczym, przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk lub drogą mailową na adres um@pultusk.pl lub za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 r. Liczy się data wpływu uwagi do Urzędu. Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składający uwagi winien podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Pułtusk.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pułtusk, mający siedzibę w Pułtusku (06-100) przy ul. ul. Rynek – Ratusz 41. Burmistrz Miasta Pułtusk wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@pultusk.pl. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana na stronie internetowej Urzędu http://pultusk.pl/ochrona-danych-osobowych/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Z up. Burmistrza

/-/ Mateusz Miłoszewski

Zastępca Burmistrza

 

https://pultusk.pl/formularz-uwag/