WYBORY 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2010 

Wykaz miejsc przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie w Gminie Pułtusk urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Zobacz>>>  
 
Uchwała NR XLIII/469/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Zobacz >>>
Informacja Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej Zobacz>>>
 
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r Nr 14, poz 92 z późn.zm), albo wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 24  czerwca 2010 r . złożyć do Burmistrza Miasta Pułtusk wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania . Wniosek składa się do dnia      24 czerwca 2010r.   w Urzędzie Miejskim w Pułtusku (biuro obsługi interesanta - hol) w godz. 8.00 – 16.00. Wzór wniosku - Zobacz>>>
 
Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy Pułtusk oraz  wyborcy nigdzie nie zameldowani (nie posiadający pobytu stałego) mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się do dnia  24 czerwca 2010r.  w Urzędzie Miejskim w Pułtusku (biuro obsługi interesanta - hol) w godz. 8.00 – 16.00.Wzór wniosku - Zobacz>>>
 
Wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu  w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie miasta utworzone zostały dwa lokale tj.
- Obwód głosowania Nr 6 – Zespół Szkół Nr 2 ul. Polna 7 Pułtusk. 
- Obwód głosowania Nr 10 - Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku ul. Rafała Krajewskiego 3.
Wniosek składa się do dnia 15 czerwca 2010r. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku (biuro obsługi interesanta- hol) w godz. 8.00 – 16.00. Wzór wniosku - Zobacz>>>
 
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać na pisemny wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania . Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku (biuro obsługi interesanta - hol) najpóźniej do dnia czerwca 2010r.