Pułtusk, 13.01.2022 r.

GGA.6733.38.2021

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Józefa Łatyfowicza prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „ISBUD” Józef Łatyfowicz, w dniu 13.01.2022r. została wydana decyzja Nr 1/2022, w której:

1.      ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, budowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr ewid. 65/131, 65/134 w obrębie 12 miasta Pułtusk oraz na terenie części działki nr ewid. 66/3 w obrębie 12 miasta Pułtusk,

2.      umorzono w części postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, budowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie odcinka kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr ewid. 66/2, 66/1, 65/135, 68 w obrębie 12 miasta Pułtusk oraz na terenie części działki nr ewid. 66/3 w obrębie 12 miasta Pułtusk.

 

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, ul. Rynek 41,  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem Urzędu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22.04.2020 r. z późn. zm. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku). 

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie  z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Sprawę prowadzi: Justyna Borowska (tel. 23 306 72 37), e-mail: justyna.borowska@pultusk.pl

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

Sporządziła:  Justyna Borowska