Pułtusk, 10.01.2022r.

GGA.6733.41.2021

OBWIESZCZENIE

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

             Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m                        

że na wniosek Gminy Pułtusk  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie:

- działki nr ewid. 65/82 w obrębie 12 miasta Pułtusk,

- działek nr ewid. 70/11, 70/12, 71/9, 71/12 w obrębie 16 miasta Pułtusk.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem Urzędu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22.04.2020 r. z późn. zm. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku) oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi.

 

Sprawę prowadzi: Justyna Borowska tel. 23 306 72 37 justyna.borowska@pultusk.pl

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

Sporządziła: Justyna Borowska