Pułtusk, 15.12.2021r.

GGA.6733.40.2021

OBWIESZCZENIE

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

             Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m                        

że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Sadowski  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stanowiska słupowego w linii napowietrznej nN, budowie linii kablowych nN ze złączami kablowymi po demontażu (rozbiórce) linii napowietrznej wraz z przyłączami, na terenie działek nr ewid. 181/4, 181/5, 181/6, 181/7 w obrębie 28 miasta Pułtusk.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem Urzędu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22.04.2020 r. z późn. zm. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku) oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi.

 

Sprawę prowadzi: Justyna Borowska tel. 23 306 72 37 justyna.borowska@pultusk.pl

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

 

Sporządziła: Justyna Borowska