Pułtusk, 25.11.2021 r.

GGA.6733.41.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Pułtusk, w dniu 25.11.2021r. została wydana decyzja Nr 30/2021, w której:

1.      uchylono ostateczną decyzję Nr 45/2020 z dnia 25.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr ewid.:

- 240, 108/2  w obrębie 28 miasta Pułtusk,

- 3/1, 2/3, 2/11, 629/11, 638 w obrębie 29 miasta Pułtusk,

- 5, 12 we wsi Grabówiec gm. Pułtusk,

2.       ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego pole­gającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr ewid.:

- 240, 108/2  w obrębie 28 miasta Pułtusk,

- 3/1, 2/3, 2/11, 629/11, 638 w obrębie 29 miasta Pułtusk,

- 5, 12 we wsi Grabówiec gm. Pułtusk.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, ul. Rynek 41,  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem Urzędu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22.04.2020 r. z późn. zm. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku). 

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie  z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Sprawę prowadzi: Justyna Borowska (tel. 23 306 72 37), e-mail: justyna.borowska@pultusk.pl

 

Z up. Burmistrza

Mateusz Miłoszewski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Sporządziła:  Justyna Borowska