obrazek

 

SZP.271.14.2012                                                                 Pułtusk, 14.06.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Pułtusk : www. bip.pultusk.pl

  

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa i instalacja urządzeń  do budowy sieci szerokopasmowej dla Gminy Pułtusk

 

Postępowanie opublikowano w DUUE Nr 2012/S 108 – 179511 z dnia 08.06.2012 r.

 

 Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ).

Zamawiający zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 5 i 8 SIWZ wyjaśnia :

1.      Zgodnie z informacją 2.5.f) wymagają Państwo przedstawienia pozostałych dokumentów,  których wymóg przedstawienia wynika z zapisów dokumentacji projektowej.  Zgodnie z wzorem umowy - Dokumentacja Projektowa jest to dokumentacja niezbędna i wystarczająca dla właściwej realizacji całości Przedmiotu Umowy, w szczególności Projekt Koncepcyjny i załącznik nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Niestety Załącznik nr 2 do SIWZ to – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  Bardzo proszę o informację - jakich pozostałych dokumentów wymagają Państwo do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą (zgodnie z 2.5.f)).

 

Odp.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów, których przedstawienie wynika
z  zapisów projektu koncepcyjnego mi.in. atestów, certyfikatów, dokumentów autoryzacyjnych,  a nie zostały one wymienione w SIWZ.

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ w załączniku nr 10 Wzór umowy.

 

2.      Bardzo proszę o informację, czy przekażecie Państwo wykonawcom wzór kosztorysu ofertowego na jakim mamy złożyć Państwu zestawienie cen jednostkowych ?

Odp.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale IV pkt. 6 ppkt. 3 oraz rozdziale VII pkt. 2 ppkt. 3 SIWZ wykonawca we własnym zakresie ma obowiązek opracować kosztorys ofertowy metodą uproszczoną na podstawie Projektu koncepcyjnego, wytycznych i zaleceń określonych w SIWZ oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych i montażu urządzeń systemu.

 

                                                                     Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                     Wojciech Dębski