Pułtusk, 12.11.2021r.

GGA.6733.36.2021

OBWIESZCZENIE

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

             Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m                        

że na wniosek Pani Anny Szwejk, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie:

- działek nr ewid. 82/1, 82/6, 84 w obrębie 2 miasta Pułtusk,

- działki nr ewid. 176/8 w obrębie 10 miasta  Pułtusk. 

             W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem Urzędu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22.04.2020 r. z późn. zm. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku) oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi.

Zgodnie z art. 78 § 1 KPA, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

Sprawę prowadzi: Justyna Borowska tel. 23 306 72 37  justyna.borowska@pultusk.pl

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

Sporządziła: Justyna Borowska